Ocena markerów tworzenia kości u kobiet z osteoporozą eksponowanych wolnozmiennymi polami magnetycznymi

Słowa kluczowe:

pole magnetyczne, osteoporoza, prokolagen, osteokalcyna, estrogeny

Streszczenie:

Mimo licznych doniesień o korzystnym wpływie wolnozmiennych pól magnetycznych na regeneracją tkanki kostnej, nadal brak informacji związanych z mechanizmem ich działania na metabolizm komórek kostnych. Celem pracy jest ocena wpływu wolnozmiennego pola magnetycznego na stężenie osteokalcyny, prokolagenu i estrogenów w surowicy i gęstość mineralną trzonów kręgów lędźwiowych u kobiet w okresie pomenopauzalnym.

Badaniem objęto 40 kobiet w wieku 50-55 lat we wczesnym okresie pomenopauzalnym, podzielonych na dwie równe grupy: I – grupa kontrolna w wieku 51,3 ± 2,6 lat, poddana pozornej ekspozycji 12-minutowej raz dziennie przez 30 dni, następnie 24-minutowej ekspozycji raz na tydzień przez 150 dni; II – grupa badana w wieku 53,4 ± 1,9 lat poddana ekspozycji na wolnozmienne pole magnetyczne generowane przez Viofor JPS (firma Med. and Life) w przedziałach czasowych jak w grupie I. U kobiet obu grup na początku i po 30 dniach ekspozycji pobierano krew z żyły odłokciowej w celu oznaczenia stężeń osteokalcyny, prokolagenu, estrogenów, wapnia i fosforu. Gęstość mineralną trzonów kręgów lędźwiowych oznaczono przed badaniem i po 12 miesiącach densytometrycznie, metodą DEXA (aparat Lunar DPX). Stwierdzono, że u kobiet eksponowanych na wolnozmienne pole magnetyczne, nieznamiennie zwiększyły się stężenia osteokalcyny, prokolagenu, zmniejszyły się stężenia całkowitego i zjonizowanego wapnia oraz znamiennie zwiększyły się stężenia estrogenów (p<0,05) i gęstość mineralna trzonów kręgów lędźwiowych (p<0,001). Natomiast nie wykazano różnic w stężeniu wapnia i fosforu w surowicy u kobiet z różnych grup.

Źródło:

Pol. Merk. Lek. 2004, 17, 99, 229-231

Autorzy:

Stanosz S., Stanosz M., Wysocki K.

Pracownia Menopauzy i Andropauzy PAM, kierownik: prof. dr hab. med. S. Stanosz