Ocena skuteczność przeciwbólowej pól magnetycznych o różnej charakterystyce.

Słowa kluczowe:

bóle dolnego odcinka kręgosłupa, magnetoterapia, magnetostymulacja.

Streszczenie:

W ostatnim czasie wzrasta znaczenie zmiennych pól magnetycznych stosowanych w terapii fizykalnej. Istotne jest wobec tego badanie skuteczności działania klinicznego tych pól.

Badaniem objęto trzy grupy chorych cierpiących z powodu bólów dolnego odcinka kręgosłupa. W grupie I chorych stosowano „łóżko” magnetyczne w systemie QRS dwa razy dziennie po 8 nun, w grupie II stosowana placebo, w grupie III pole magnetyczne generowane przez Alphatron o indukcji 2,9 m1, częstotliwości 40 Hz, prostokątnym kształcie impulsu, w czasie 20 min. Wszystkim grupom aplikowano zabiegi 13 razy dziennie z przerwami w sobotę i niedzielę, stosując jednocześnie standardową kinezyterapię.

Oceny dokonywano w skalach bólu: wzrokowo-analogowej (VAS) Huskissona oraz zmodyfikowanej punktacji według Lailinena przed leczeniem oraz po jego zakończeniu. Porównywano również wyniki testu Schobera.

Uzyskano statystycznie istotne różnice — po zastosowaniu pola w grupie I w zmniejszeniu intensywności bólu i jego częstotliwości, w zmniejszeniu ilości przyjmowanych leków, w zwiększeniu aktywności codziennej, a także w generalnej ocenie bólu w skali VAS. W grupie I zmniejszyła się istotnie tylko intensywność bólu oraz jego ocena w skali VAS. W grupie II natomiast zmniejszyła się istotnie statystycznie intensywność częstotliwości bólu oraz również ocena globalna bólu w skali VAS. Wyniki testu Schobera nie ulegały istotnym zmianom.

Porównanie statystyczne między grupami dowodzi najsilniejszego działania przeciwbólowego systemu QRS. Wyniki porównania Alphatronu z grupą placebo nie różniły się istotnie w żadnej z ocenianych cech

Źródło:

Balneologia Polska, tom XLI, rok 1999, zeszyt 1-2

Autorzy:

M. WOLDANSKA-OKONSKA, J. CZERNICKI*, M. HYŻ

Z oddziału Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sieradzu

Ordynator: Dr med. Marta Woldańska-Okońska

*Z zakładu Rehabilitacji Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

Kierownik: Prof. dr hab. med. Jan Czernicki

Z ODDZIAŁU REHABILITACJI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERADZU ORDYNATOR: DR MED. MARTA WOLDAŃSKA-OKOŃSKA *Z ZAKŁADU REHABILITACJI WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W ŁODZI KIEROWNIK: PROF. DR HAB. MED. JAN CZERNICKI