Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2.2018

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w związku z realizacją projektu „Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji fizykalnej, wykorzystujący zaawansowane technologie ICT” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:  Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na Iata 2014-2020.