Med & Life sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

"Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji fizykalnej, wykorzystujący zaawansowane technologie ICT" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach : Osi Proirytetowej I "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce" Działąnia 1.2 :Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Mazowsze

FAQ


Na rynku dostępne są różne aparaty do terapii polem magnetycznym, czym one się różnią, jak dokonać właściwego wyboru ?

Nie oceniamy produktów innych firm, każdy nabywca powinien dokonywać zakupu kierując się obiektywną informacją, a nie reklamą. Na rynku dostępne są dwie kategorie produktów, medyczne i paramedyczne. Cechą charakterystyczną produktów paramedycznych jest brak przeciwwskazań . Dla tej szerokiej grupy urządzeń brak jest ogólnie dostępnych informacji o ich skuteczności. Brak publikacji naukowych sugeruje, że produkt nie ma potwierdzonych właściwości terapeutycznych, a skuteczność nie przekracza efektu placebo. Produkty medyczne mają precyzyjnie określone wskazania i przeciwwskazania, określone na podstawie przeprowadzonych badań podstawowych i klinicznych. W celu odróżnienia produktu medycznego o określonej skuteczności od wyrobów niemedycznych, o nieznanych skutkach działania wystarczy porównać produkty według ilości publikacji naukowych, porównać listę referencyjną placówek medycznych pracujących na danym aparacie, sprawdzić czy została dokonana rejestracja produktu w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych, warunków gwarancji, szkoleń i konsultacji. Ważnym elementem przy dokonaniu wyboru jest ocena ekspercka firmy i produktu, czego potwierdzeniem są nagrody i wyróżnienia. Życzmy Państwu trafnych wyborów i satysfakcji z zakupionego sprzętu.

Na rynku wtórnym pojawiają się aparaty Viofor po niższej cenie. Jakie ryzyko wiąże się z takim zakupem ?

Firma Med & Life nie prowadzi skupu i odsprzedaży używanych urządzeń. Uzasadnienie Jako certyfikowany producent i dystrybutor wyrobów medycznych jesteśmy zobowiązani dostarczać odbiorcom bezpieczny w użytkowaniu sprzęt najwyższej jakości, w tym również pod względem mikrobiologicznym i higienicznym. Na sprzęcie, który był użytkowany w nieznanych warunkach mogą pozostawać bakterie, grzyby, wirusy oraz zanieczyszczenia fizjologiczne, w tym również pochodzenia zwierzęcego. Taki sprzęt nie spełnia podstawowych warunków higieny, ale może też stwarzać zagrożenia epidemiologiczne (grzybice, alergie, choroby zakaźne). Aplikatory: będące w wyposażeniu Viofor JPS aplikatory mogą być dezynfekowane tylko chemicznie, co nie gwarantuje ich sterylności. Pochodzące ze skupu używane aplikatory powinny podlegać utylizacji. Dalsze użytkowanie aparatu wymaga wyposażenia go w nowe aplikatory. Sterowniki: Niewłaściwy transport, a szczególnie warunki przechowywania, mogą skutkować drastycznym skróceniem żywotności aparatu nie wykrywalnym w momencie przeglądu technicznego. Do niewidocznych podczas przeglądu czynników destrukcyjnych należą: zalanie, używanie i przechowywanie w pomieszczeniach zawilgoconych lub w aktywnej chemicznie atmosferze (np. w pomieszczeniach gospodarczych typu garaż, piwnica, pralnia).
Gwarancja W związku z podanymi argumentami nie jest możliwe określenie okresu technicznej sprawności elementów zestawu, a tym samym udzielenie gwarancji na używany sprzęt.Przegląd techniczny Przegląd określa wyłącznie stan techniczny na dzień przeglądu. Dla kupującego używane urządzenie przegląd techniczny nie stanowi gwarancji w sensie prawnym, jak również nie zapewnia dalszego poprawnego funkcjonowania urządzenia. Jest to szczególnie ważne dla urządzeń z odległą datą produkcji. Prowadzenie przez Med & Life sprzedaży używanych urządzeń narażałoby klientów na finansowe i zdrowotne ryzyko. Osoby zakupujące używany aparat na rynku wtórnym powinny być świadome tego ryzyka.

Czy były przypadki kopiowania aparatów Viofor i jak je odróżnić ?

Nie są nam znane takie przypadki. Aparaty nasze mają charakterystyczny, objęty ochroną w zakresie własności przemysłowej design oraz oznaczone są znakiem towarowym Viofor JPS. Aparaty w innych obudowach niż nasza firmowa nie mogą być oryginalne. Jeśli Państwo zetkniecie się z takim przypadkiem prosimy o informacje .

Jakich odczuć należy spodziewać się w okresie stosowania ?

U użytkowników ogólnie zdrowych, stosujących aparat profilaktycznie lub w celu łagodzenia dolegliwości nie należy spodziewać się żadnych negatywnych odczuć. W niektórych przypadkach (dotyczy to ok. 3% osób stosujących) może wystąpić delikatne mrowienie lub uczucie ciepła. Działanie pola magnetycznego zarówno naturalnego jak i emitowanego przez Viofor JPS nie jest odczuwalne przez nasze zmysły. U osób chorych podczas pierwszych aplikacji mogą wystąpić przejściowe zaostrzenie objawów np. bólowych, uczucie ciepła, mrowienie itd. Jest to zjawisko przejściowe typowe dla terapii fizykalnych. Przykładem może być nasze samopoczucie po treningu sportowym czy masażu. Dyskomfort związany z pogorszeniem samopoczucia mija wraz z adaptacją organizmu do określonych bodźców. Osoby z poważnymi schorzeniami powinny używać aparat po konsultacji lekarskiej i według zaleceń lekarza znającego tę formę terapii. Aby pomóc naszym użytkownikom w prawidłowym użytkowaniu systemu Viofor JPS firma stworzyła możliwość porady lekarskiej przez Internet.

Czy są prace naukowe dotyczące stosowania Viofor JPS ?

Lieratura fachowa o efektach terapeutycznych i skuteczności stosowania Systemów Viofor JPS, jest dostępna w  prasie medycznej, doniesieniach i referatach zjazdowych, publikowanych  pracach doktorskich . Znaczna ich część jest publikowana w recenzowanych czasopismach polskich  i zagranicznych. Wykaz niektórych publikacji dostępny jest na stronie www.medandlife.com jako: Badania naukowe.

W jakich dziedzinach medycyny ma zastosowania aparat Viofor JPS ?

Wykorzystywane w aparacie mechanizmy fizyczne (jonowy rezonans cyklotronowy, magnetomechaniczny, elektrodynamiczny) wywołują w organizmie procesy biologiczne powodujące wiele korzystnych zmian prowadzących do równowagi funkcjonalnej organizmu (homeostaza) patrz www.medandlife.com. Tak szerokie spektrum oddziaływań predysponuje Viofor JPS do wspomagania leczenia i rehabilitacji wielu schorzeń. Powszechnie systemy Viofor JPS stosowane są w gabinetach pediatrycznych, internistycznych, fizykoterapeutycznych, neurologicznych, medycynie sportowej, rehabilitacyjnych i odnowie biologicznej. Pozytywne wyniki mają ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych, zakłady opiekuńczo lecznicze oraz domy pomocy społecznej. Systemy Viofor stosowane są w gabinetach weterynaryjnych. Wykaz niektórych jednostek stosujących nasze urządzenie znajdziecie Państwo na Lista referencyjna i Gabinety.

Czy aparat może być stosowany u dzieci i niemowląt ? Czy aparat może być stosowany u dzieci i niemowląt ?

Tak, według zasad podanych w podręczniku użytkownika aparatu Viofor JPS lub po konsultacji lekarskiej.

Jak długo utrzymuje się efekt działania Viofor w organizmie ?

Efekt pojedynczego zabiegu utrzymuje się kilka godzin. Efekty serii terapeutycznych wykazują histerezę – utrzymują się długo po zaprzestaniu zabiegów. Aby uzyskać dobre efekty terapeutyczne w chorobach przewlekłych trwających wiele lat należy stosować aparat w sposób systematyczny w długim okresie. Przy regularnym stosowaniu w chorobach przewlekłych następuje zmniejszenie dolegliwości, zahamowanie postępu choroby lub powrót do zdrowia. Możliwe jest też znaczne ograniczenie dawki leków, szczególnie przeciwbólowych, przeciwzapalnych, nasennych.

Czy duże zainteresowanie medycyną fizykalną nie jest modą, która szybko przeminie ?

Wprost przeciwnie. Medycyna fizykalna ma wiele zalet w tym najważniejszą – brak negatywnych skutków ubocznych lub niewielkie nimi zagrożenie. Wielu naukowców uważa, że wiek XXI będzie wiekiem medycyny fizykalnej. Nie oznacza to jednak zastąpienie medycyny interwencyjnej czy farmakoterapii, choć w wielu przypadkach zabiegi fizjoterapeutyczne mogą być dla nich alternatywą. Viofor JPS wykorzystuje energię fizyczną do terapii, rehabilitacji i odnowy biologicznej. Nowoczesne metody diagnostyczne jak: rezonans magnetyczny, EKG, EEG, USG, RTG itd, również oparte są o wykorzystanie energii elektromagnetycznej.

Czy terapia Vioforem może być alternatywą dla niektórych leków ?

Tak, szczególnie (choć nie tylko) dla leków przeciwbólowych, niesterydowych leków przeciwzapalnych, nasennych, antydepresyjnych. Leki przeciwbólowe lub nasenne można regulować we własnym zakresie. Dawki innych leków jak np. sterydy, insulina, nadciśnieniowe itd. powinny być zmniejszane pod kontrolą lekarza. Szczególną zaletą Systemu Viofor jest możliwość regularnego stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach domowych. Pozwala to zaoszczędzić czas oraz zmniejszyć koszt zakupowanych leków, a przede wszystkim poprawić jakość życia w większości chorób przewlekłych.

Czy Państwa produkty są dopuszczone do legalnego stosowania jako wyroby medyczne ?

Tak. Nasze produkty, przed wprowadzeniem na rynek przechodzą wymagane badania zakończone audytem certyfikacyjnym na zgodność wyrobu z dyrektywą o wyrobach medycznych Unii Europejskiej, co jest warunkiem oznaczenia wyrobu znakiem CE. Następnie każdy wyrób rejestrowany jest w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych. Certyfikaty są ważne na terenie całej Unii Europejskiej.

Jaka instytucja certyfikowała Med & Life. Jakie certyfikaty posiada firma ?

o Certyfikowała nas jednostka certyfikująca wyroby medyczne TÜV Nord Polska  Sp. z o.o.  o numerze 2274 . Nasze produkty są produkowane i dystrybuowane zgodnie z systemem zarządzania jakością wg norm : PN - EN ISO 9001:2009 oraz PN- EN ISO 13485:2012 (system zarządzania jakością wyrobu medycznego). Posiadamy certyfikat WE/EC zgodny z dyrektywą o wyrobach medycznych  93/42/EWG.

Czy aparaty z rodziny Viofor JPS mogą być używane w warunkach domowych ?

Oczywiście tak. Modele Classic i Delux są przeznaczone między innymi dla takich zastosowań. Seria wyrobów Family opracowana była specjalnie do użytku domowego. Przed użyciem należy zapoznać się z Podręcznikiem Użytkownika i stosować się do zawartych tam warunków bezpiecznej eksploatacji, wskazań oraz przeciwwskazań. Seria Family umożliwia regularne zastosowanie w warunkach domowych, co jest wskazane w większości chorób przewlekłych. W takich przypadkach należy spodziewać się głównie efektu przeciwbólowego, co znacznie zwiększa samodzielność oraz aktywność osób dotkniętych chorobą w codziennym życiu,

Jakie są przeciwwskazania do stosowania Viofor i dlaczego ?

W przypadku terapii realizowanych przez Viofor JPS mają zastosowanie dwie grupy przeciwwskazań: do terapii polem magnetycznym i przeciwwskazania do terapii światłem. Nie są to przeciwwskazania dla aparatu, lecz ogólne przeciwwskazania dla metody, jako formy terapii fizykalnej. Lista przeciwwskazań powstała w oparciu o dane zawarte w literaturze fachowej dotyczącej zastosowania pola magnetycznego i światła w medycynie. Przeciwwskazania na ogół wynikają z braku odpowiednich badań, co nie pozwala uznać metody jako skutecznej i bezpiecznej. Wynika to z podstawowej zasady medycyny Primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić). Emitowane pola magnetyczne lub światło, są przeciwwskazaniem w określonej chorobie istniejącej, nie są czynnikiem wywołującym chorobę.

W jakich krajach można nabyć aparaty Viofor ?

Med & Life prowadzi aktywną dystrybucję poprzez Partnerów handlowych w następujących krajach: Wielka Brytania, Francja, Austria, Czechy, Węgry, Chorwacja, Niemcy, Szwajcaria, Rosja. Poprzez system indywidualnych zakupów aparaty Viofor JPS użytkowane są w wielu innych krajach. Jest to możliwe między innymi dzięki obszernej informacji w języku angielskim i niemieckim na temat zastosowania urządzenia. Każdy model aparatu Viofor JPS ma przełącznik napięć zasilania, co umożliwia łatwe zastosowania w krajach o innym systemie energetycznym.

Zetknąłem się w Niemczech z aparatem wyglądającym jak Viofor lecz z nazwą na płycie czołowej Bioline, czy to państwa produkt ?

Tak. Przez pewien czas eksportowaliśmy wersję Viofor JPS Classic na rynek niemiecki pod marką Bioline na płycie czołowej. Na wystandaryzowanej tabliczce znamionowej aparat ma oznaczenie Viofor JPS i nasz adres jako producenta wyrobu.

Jaki jest okres gwarancji na państwa produkty ?

Dla wszystkich produktów wraz z wyposażeniem okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, zarówno na sterownik jak i aplikatory. Wyjątkiem jest sonda laserowa, która ma 24 miesiące gwarancji.

Czy w gabinetach konieczna jest przerwa w pracy urządzenia? Czy Viofor może pracować w sposób ciągły ?

Wszystkie aparaty Viofor JPS mogą pracować w sposób ciągły, bez konieczności przerwy. Jednakże dla uniknięcia niepotrzebnego poboru mocy sterowniki mają funkcję stand-by, która uruchamia się po dwóch minutach bezczynności - następuje przełączenie sterownika w stan uśpienia, przy którym pobór prądu jest bardzo niski. Jest to ważne i w organizacji pracy gabinetu i w użytkowaniu domowym. Obsługa sterownika nie wymaga jego ciągłego włączania. Wygodne rozwiązanie zastosowano dla przełączenia aplikatorów. Większość sterowników wyposażona jest w trzy gniazda do podłączenia aplikatorów wraz z systemem ich rozpoznawania. Przy takim rozwiązaniu istnieje możliwość wyboru aplikatora bez konieczności ciągłego „ręcznego” reinstalowania. Warto dodać, że pełna obsługa może być realizowana zarówno przy użyciu klawiatury jak i pilota zdalnego sterowania.

Czy można podłączyć aparat w samochodzie ?

Tak. Aparat serii Viofor JPS Family jest przystosowany do zasilana bezpośrednio z gniazda samochodu za pośrednictwem specjalnego kabla. Aparaty Clasic, Delux, wymagają przetwornicy.

Czy efekty lecznicze nie wynikają z „efektu wiary” w nowy rodzaj terapii ?

Na wierze w środek leczniczy opiera się znany w medycynie efekt PLACEBO. Ocenia się, że przypadki przejściowej poprawy po zasugerowaniu pacjentowi, że podano mu środek leczniczy może osiągać 30% pacjentów poddanych pozorowanej aplikacji. W przypadku naszego aparatu badania były prowadzone według standardów naukowych, porównujących grupę kontrolną do grupy z pozorowaną aplikacją (placebo), lub zgodnie z zasadą podwójne ślepej próby. Efekt leczniczy na poziomie placebo nie jest znamienny statystyczne i nie można go traktować jako efekt terapeutyczny. W przypadku Viofor JPS uzyskane przez lekarzy wyniki odzwierciedlają rzeczywistą skuteczność terapeutyczną. Ponadto przeprowadzone były liczne badania na zwierzętach i modelach komórkowych, gdzie nie możemy mówić o sugestii i efekcie wiary. W publikacjach opisane są uzyskane wyniki wraz z metodologią prowadzonych badań.

Co daje zastosowanie systemu Viofor w sporcie ?

Zakres zastosowań jest szeroki. Główne zastosowania to skrócenie czasu leczenia wszelkiego rodzaju kontuzji, zmniejszenia stresu fizycznego i psychicznego, poprawy koncentracji, przyspieszenie restytucji powysiłkowej, wzmocnienie systemu immunologicznego.

Czy miejsce, w którym stosujemy Viofor jest istotne dla skuteczności terapeutycznej ?

Tak, według zasad podanych w podręczniku użytkownika aparatu Viofor JPS lub po konsultacji lekarskiej.

Czy jest sens stosowania Viofora u zwierząt ?

Liczne pozytywne doniesienia od użytkowników prywatnych i lekarzy weterynarii, pozwalają sądzić, że zastosowanie u zwierząt daje podobne rezultaty jak u ludzi. Mechanizmy oddziaływania są bardzo podobne.

Ja nie wierzę w działanie Viofora ?

Takie pytanie czasami pada zarówno od pacjentów, jaki i w wypowiedziach lekarzy. Jest to częściowo zrozumiałe w przypadku użytkowników bez wykształcenia medycznego, co wynika z cech terapii polem magnetycznym – jest niewidoczna i nieodczuwalna przez nasze zmysły. Usprawiedliwieniem niewiedzy niektórych lekarzy może być fakt, że program nauczania akademickiego obejmuje bardzo wąski zakres informacji nt. zastosowania pól magnetycznych w medycynie. Szersza wiedza dostępna jest w trybie szkolenia podyplomowego w programie specjalizacji „Balneologia i medycyna fizykalna”. Ponadto najnowsze wyniki badań prezentowane są głównie na kongresach medycznych i dostępne w dodatkowej literaturze medycznej. Spora część lekarzy na bieżąco śledzi rozwój wiedzy w tym zakresie. Pacjentom poszukującym innych niż dotychczasowe i skuteczniejszych sposobów leczenia proponujemy kontakty z lekarzami, którzy znają metodę i mają osobiste doświadczenia w tym zakresie. W obu przypadkach wszystkich zainteresowanych odsyłamy do publikacji na temat klinicznych wyników badań i skuteczności terapeutycznej stosowanych metod.

Jakie korzyści będę miał ze stosowania Viofor, nadmieniam, że jestem zdrowy ?

Doskonałym przykładem jest wykorzystanie w sporcie, osoby uprawiające zawodowo sport trudno nazwać chorymi. Mechanizmy biologiczne oddziaływania Viofora przyspieszające regenerację, mają działanie antystresowe, poprawiające krążenie, przeciwbólowe, przeciwzapalne itd. Są niewątpliwie elementem współczesnej profilaktyki zdrowotnej na miarę XXI wieku.

Jak oceniacie stopień zadowolenia waszych klientów ?

Dwanaście lat pracy na rynku to nasz kapitał, dziesiątki tysięcy zadowolonych klientów, którym Viofor pomaga w ich problemach zdrowotnych w domu, szpitalu, klinice czy też sanatorium. Patrz www.medandlife.com opinie klientów, lista referencyjna.

Czy prowadzicie szkolenia dla swoich klientów ?

W przypadku gdy urządzenie zostało zakupione dla placówki świadczącej usługi medyczne, szkolenie z zakresu zastosowań i obsługi urządzenia jest przeprowadzane dla wydelegowanego przez świadczeniodawcę personelu medycznego.

W przypadku klientów  indywidualnych z chwilą zakupu urządzenia  istnieje możliwość przeszkolenia w zakresie stosowania i obsługi urządzenia.

 

Proponowano mi zakup materaca z magnesami stałymi, przedstawiona lista wskazań jest taka sama jak dla Viofora, co mam o tym myśleć  ?

Podczas prowadzonych przez nas przeglądów dostępnego na rynku sprzętu medycznego i w rejestrach publikowanych przez Urząd Rejestracji nie znaleźliśmy materaca z magnesami stałymi. Taki materac jest wyrobem paramedycznym. Wybór zawsze należy do klienta, jednakże każdą argumentację należy zweryfikować. Najlepszym i najszybszym narzędziem sprawdzenia jakości informacji o wskazaniach i skuteczności terapeutycznej jest Internet jako źródło informacji. Firmy sprzedające sprzęt paramedyczny nie posiadając badań medycznych własnych produktów, wykorzystują doświadczenie innych firm, wprowadzają uogólnienia i przenoszą wyniki dotyczące innych produktów na nieprzebadane wyroby. Bardzo często cechą wspólną jest wyłącznie nazwa „sprzęt do aplikacji pola magnetycznego”. Należy pamiętać, że pola magnetyczne mają wiele parametrów decydujących o skuteczności w leczeniu: częstotliwość, indukcja, kształt stosowanych impulsów decydujących o widmie częstotliwości, różną konstrukcję aplikatorów, a więc różny rozkład pola magnetycznego. W zasadzie jedynym sposobem określenia wskazań i skuteczności są badania kliniczne konkretnie tego produktu. Ich ilość i uzyskane wyniki mogą być podstawą do określenia skuteczności aparatu medycznego w poszczególnych jednostkach chorobowych. Lista wskazań dla produktu oparta jest na wynikach badań klinicznych

Mój lekarz powiedział, że stosowanie Viofora nie ma sensu ?

Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli schorzenie jest na liście przeciwwskazań to znaczy, że jego decyzja jest jak najbardziej słuszna. Jednak często taka odpowiedź wynika z braku wiedzy i osobistego doświadczenia lekarza w stosowaniu aparatu. W takiej sytuacji właściwszą i bardziej uczciwą wobec pacjenta odpowiedzią było by „nie znam metody, więc nie mogę jej zalecić”. W takim przypadku, a szczególnie przy braku efektów dotychczasowego leczenia, postępowaniu choroby i utrzymywaniu się dokuczliwych dolegliwości (szczególnie bólowych) warto szukać skuteczniejszych metod i zasięgnąć opinii specjalistów, którzy znają metodę. Wszystkie metody realizowane przez aparat Viofor JPS ujęte są w Koszyku Gwarantowanych Świadczeń Opieki Zdrowotnej , gdzie kryterium kwalifikacji jest między innymi skuteczność terapeutyczna i weryfikacja w tym zakresie jest szczególnie ostra.