Med & Life sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

"Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji fizykalnej, wykorzystujący zaawansowane technologie ICT" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach : Osi Proirytetowej I "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce" Działąnia 1.2 :Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Mazowsze

Katalog: 

Viofor JPS Laser IR 808 nm


Zestaw nr: 2031

Laser Biostymulacynjy - Magnetolaser Dostępny w dwóch wersjach: czerwony i podczerwony. Możliwość samodzielnej aplikacji światłem laserowych lub wraz z polem magnetycznym w opcji magnetolaseroterapii. Zarówno sprzęt jak i metoda są w wysokim stopniu innowacyjne.

Sterownik Viofor JPS Laser

Art. nr: 1531

Magnetolaser aplikator IR

Art. nr: 1552

Okulary ochronne

Art. nr: 1086

Statyw Med

Art. nr: 1095
Katalog: 

Zestaw Laser


Zestawy przeznaczone do laseroterapii niskoenergetycznej, laseroterapii z magnetostymulacją. Do wykorzystania w gabinetach. W skład grupy wchodzą zestawy: Laser R, Laser IR, Laser RIR.

aplikatory

Źródłem pola magnetycznego (oprócz magnesów stałych) jest każdy przewodnik elektryczny, przez który przepływa prąd. Dla praktycznych zastosowań przewodnik formowany jest w wielozwojowe cewki magnetyczne. W aplikatorach systemu Viofor JPS stosowane są cewki płaskie lub przestrzenny układ cewek płaskich. Indukcja pola wytwarzanego przez cewki jest zależna od: wymiarów cewki, ilości zwojów oraz prądu płynącego przez cewkę.
Cewki płaskie wytwarzają niejednorodne pole magnetyczne, co oznacza, że indukcja, mierzona w różnych miejscach na powierzchni cewki jak i nad cewką, może mieć różne wielkości. Wraz z oddalaniem od cewki płaskiej indukcja maleje, co ogranicza praktyczny zasięg pola.
Zjawisko spadku indukcji można ograniczyć przez aplikację pola za pomocą dwóch aplikatorów płaskich. Jeżeli połączymy przy pomocy adaptera i ułożymy nad sobą dwa aplikatory płaskie, w przestrzeni między aplikatorami „nasycenie” polem magnetycznym znacząco się zwiększy. Sposób układania opisany jest przy łączeniu aplikatorów. Stopień ujednorodnienia pola zależy od rodzaju aplikatorów i odległości między nimi. Przy zastosowaniu dwóch jednakowych płaskich aplikatorów umieszczonych nad sobą w odpowiedniej odległości można uzyskać między nimi pole magnetyczne zbliżone do jednorodnego.

Aplikatory pola jednorodnego - aplikatory pierścieniowe - zbudowane z odpowiednio wykonanych i umieszczonych przestrzennie wobec siebie cewek. Wytwarzają w znacznej przestrzeni wewnątrz aplikatora pole jednorodne. Oznacza to, że w obszarze jednorodności pole ma tą samą wartość indukcji w danej chwili czasowej. Usytuowanie ciała w obszarze jednorodności zapewnione jest przez konstrukcję aplikatorów. Dodatkową cechą aplikatorów pierścieniowych jest wytwarzanie pola o liniach sił równoległych do osi aplikatora i ciała pacjenta.(w aplikatorach płaskich linie przenikają ciało prostopadle).

Wybór aplikatorów

Wartość indukcji pola magnetycznego generowanego przez aplikatory pola niejednorodnego (mata duża 3S, poduszka 3S, aplikatory eliptyczne, aplikatory punktowe, aplikatory magnetyczno-świetlne, leżanka) jest zależna od odległości od powierzchni aplikatora. W uproszczeniu można przyjąć, że im większa jest powierzchnia aplikatora, tym głębiej wnika wytwarzane przez niego pole magnetyczne. W przypadku potrzeby głębokiego oddziaływania należy wybrać aplikatory o dużej powierzchni, stosować dwa połączone aplikatory płaskie, lub zastosować przestrzenne aplikatory pierścieniowe.

wskazania

Źródłem pola magnetycznego (oprócz magnesów stałych) jest każdy przewodnik elektryczny, przez który przepływa prąd. Dla praktycznych zastosowań przewodnik formowany jest w wielozwojowe cewki magnetyczne. W aplikatorach systemu Viofor JPS stosowane są cewki płaskie lub przestrzenny układ cewek płaskich. Indukcja pola wytwarzanego przez cewki jest zależna od: wymiarów cewki, ilości zwojów oraz prądu płynącego przez cewkę.
Cewki płaskie wytwarzają niejednorodne pole magnetyczne, co oznacza, że indukcja, mierzona w różnych miejscach na powierzchni cewki jak i nad cewką, może mieć różne wielkości. Wraz z oddalaniem od cewki płaskiej indukcja maleje, co ogranicza praktyczny zasięg pola. 
Zjawisko spadku indukcji można ograniczyć przez aplikację pola za pomocą dwóch aplikatorów płaskich. Jeżeli połączymy przy pomocy adaptera i ułożymy nad sobą dwa aplikatory płaskie, w przestrzeni między aplikatorami „nasycenie” polem magnetycznym znacząco się zwiększy. Sposób układania opisany jest przy łączeniu aplikatorów. Stopień ujednorodnienia pola zależy od rodzaju aplikatorów i odległości między nimi. Przy zastosowaniu dwóch jednakowych płaskich aplikatorów umieszczonych nad sobą w odpowiedniej odległości można uzyskać między nimi pole magnetyczne zbliżone do jednorodnego.

Aplikatory pola jednorodnego - aplikatory pierścieniowe - zbudowane z odpowiednio wykonanych i umieszczonych przestrzennie wobec siebie cewek. Wytwarzają w znacznej przestrzeni wewnątrz aplikatora pole jednorodne. Oznacza to, że w obszarze jednorodności pole ma tą samą wartość indukcji w danej chwili czasowej. Usytuowanie ciała w obszarze jednorodności zapewnione jest przez konstrukcję aplikatorów. Dodatkową cechą aplikatorów pierścieniowych jest wytwarzanie pola o liniach sił równoległych do osi aplikatora i ciała pacjenta.(w aplikatorach płaskich linie przenikają ciało prostopadle).

Wybór aplikatorów

Wartość indukcji pola magnetycznego generowanego przez aplikatory pola niejednorodnego (mata duża 3S, poduszka 3S, aplikatory eliptyczne, aplikatory punktowe, aplikatory magnetyczno-świetlne, leżanka) jest zależna od odległości od powierzchni aplikatora. W uproszczeniu można przyjąć, że im większa jest powierzchnia aplikatora, tym głębiej wnika wytwarzane przez niego pole magnetyczne. W przypadku potrzeby głębokiego oddziaływania należy wybrać aplikatory o dużej powierzchni, stosować dwa połączone aplikatory płaskie, lub zastosować przestrzenne aplikatory pierścieniowe.

mechanizmy dzialania

Główne efekty biologicznych mechanizmów magnetostymulacji to działanie:

 • analgetyczne
 • restytucyjne
 • przeciwzapalne
 • antyspastyczne
 • wazodilatacyjne
 • angiogenetyczne
 • stabilizujące błony komórkowe
 • relaksacyjne

Działanie przeciwbólowe odbywa się głównie poprzez wzrost wydzielania endogennych opiatów z grupy ß-endorfin, substancji odpowiadających za podwyższenie progu czucia bólu. Efekt działania przeciwbólowego występuje nie tylko podczas ekspozycji na pole magnetyczne, ale stwierdza się go również po zaprzestaniu ekspozycji. Stanowi to o biologicznej histerezie działania pola magnetycznego. Właśnie taki mechanizm działania przeciwbólowego na wewnętrzny system opioidowy potwierdza blokujący ten efekt antagonista opiatów (Naloxone).

Podstawę efektów regeneracyjnych stanowi głównie intensyfikacja procesów utylizacji tlenu i oddychania tkankowego wskutek wzmożonej dyfuzji oraz wychwytu tlenu przez hemoglobinę i cytochromy. Zwiększony wychwyt tlenu wiąże się z pobudzeniem procesów oddychania tkankowego, syntezy DNA i przyspieszenia cyklu mitotycznego. Dzięki temu pola magnetyczne leczą zmiany troficzne podudzi, przyspieszają gojenie się nisz wrzodowych, poprawiają metabolizm komórek ośrodkowego układu nerwowego, przyspieszają regenerację uszkodzonych nerwów obwodowych.
Bardzo słabe prądy powstające przy oddziaływaniu na substancje piezoelektryczne np. kolagen stymulują czynność komórek kościotwórczych. Sprzyja temu również nasilenie efektów wazodilatacyjnych. Stwierdzono także hamujący wpływ pola magnetycznego na procesy demineralizacyjne kości przy równoczesnym zwiększeniu ich mineralizacji – oceniane przy pomocy densytometrii.

Działanie przeciwzapalne związane jest ze stymulacją tworzenia c-AMP oraz prostaglandyny E. Prostaglandyna wpływa na gromadzenie się c-AMP, co zmniejsza wydzielanie mediatorów zapalenia z neutrofilów, bazofilów, komórek tucznych i limfocytów.
W oddziaływaniu na system nerwowy kapitalną rolę odgrywa wpływ pól magnetycznych na poprawę przewodnictwa międzyneuronalnego i modulację aktywności neuronów oraz na szyszynkowe rytmy dobowe wydzielania melatoniny – „zmiatacza wolnych rodników” odpowiedzialnych m. in. za procesy starzenia.

Poprzez działanie relaksacyjne aparat Viofor JPS System może mieć zastosowania w psychoprofilaktyce. Generowane przez aparat zmienne pola magnetyczne wpływają pozytywnie na wartości amplitud rytmów fal alfa i theta, charakterystycznych dla fizjologicznego stanu relaksacji – mierzalnego obiektywnie, wyrażanego wartością wskaźnika demobilizacji układu autonomicznego. Rezultaty przeprowadzonych badań psychofizycznych, w ramach psychoterapii osób z obniżoną dojrzałością emocjonalną, wskazują na magnetostymulację jako metodę z wyboru dla tych osób, tym bardziej, że należy ona do metod nieinwazyjnych stosowanych zarówno w medycynie jak i psychologii.

Magnetostymulacja z ledoterapią

Ledoterapia to innowacyjna metoda stosowana w Systemach Viofor JPS. Polega na wykorzystaniu energii światła niekoherentnego generowanego przezwysokoenergetyczne diody LED w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni.
Energia światła działa na tkanki głównie miejscowo. Jej zdolność przenikania w głąb ciała zależy od długości wypromieniowanej fali światła. Reakcja tkankowa uzależniona jest od absorpcji energii w poszczególnych warstwach tkanek. Na efektywność absorpcji energii w tkance zasadniczy wpływ mają: grubość jej poszczególnych warstw, ukrwienie oraz wielkość przepływu krwi, zawartość wody oraz obecność barwników. Reakcje pod wpływem podczerwieni zapoczątkowane są na poziomie błony komórkowej, a pod wpływem czerwieni - w mitochondriach.
Na poziomie tkankowym mechanizmy biologicznego oddziaływania zmiennych pól magnetycznych oraz energii światła mają zbliżony charakter. Stosując magnetostymulację z energią światła można spodziewać się, zależnie od właściwości osobniczych, efektu synergistycznego obu rodzajów promieniowania elektromagnetycznego.
Główne efekty biologiczne magnetostymulacji z energią światła:

 • nasilenie procesów przyswajania tlenu przez jego nośniki, co sprzyja pobudzeniu syntezy ATP w układach oksydoredukcyjnych o tlenowym i beztlenowym torze oddychania; zwiększenie stężenia ATP wiąże się ściśle z nasileniem aktywności ATP–azo zależnych enzymów, odpowiedzialnych m.in. za syntezę białek i kolagenu, co przyczynia się do lepszej stymulacji procesów reparacyjnych i regeneracyjnych w tkankach
 • silny wpływ pobudzający syntezę DNA i proliferację komórkową
 • działanie wazodilatacyjne, związane z bezpośrednim relaksacyjnym wpływem na mięśniówkę gładką naczyń, powiązane z przyspieszonymi procesami angiogenezy i perfuzji tkankowej, powodujące wyraźny efekt regeneracyjny
 • bezpośredni wpływ na strukturę ciekłokrystaliczną błon oraz modyfikację aktywności enzymów błonowych połączone ze zwiększeniem ATP–azo zależnych pomp jonowych poprzez nasilenie syntezy ATP w mitochondriach; każdy z tych procesów prowadzi do zmiany przepuszczalności błon, a tym samym do zmiany dystrybucji elektrolitów i wody pomiędzy komórkami lub ich organellami, a przestrzeniami je otaczającymi; oba te procesy skutkują silnym działaniem przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym
 • odtworzenie utraconej w wyniku zmian chorobowych aktywności ATP–azo zależnych pomp błonowych: sodowo–potasowej i wapniowej w neuronach, prowadzi do hiperpolaryzacji błon oraz do zablokowania bodźców, nawet o zwiększonej amplitudzie; w efekcie następuje zmniejszenie przewodzenia bodźców bólowych we włóknach aferentnych i wyraźne działanie analgetyczne
 • zmiana aktywności synaps serotoninergicznych i pobudzenie wydzielania ß–endorfin oraz pobudzenie osi przysadkowo–nadnerczowej ze zwiększeniem wydzielania glikokortykoidów powoduje dodatkowo nasilenie efektu analgetycznego
 • regulacja układu immunologicznego i właściwości reologicznych krwi.

Magnetoterapia

U podstaw wykorzystania zmiennych pól magnetycznych w medycynie leżą biofizyczne efekty oddziaływania pola z żywą materią:

 • oddziaływanie na nieskompensowane spiny magnetyczne pierwiastków paramagnetycznych i wolnych rodników oraz molekuły diamagnetyczne
 • działanie na ciekłe kryształy zawarte w organiźmie, a zwłaszcza na wykazujące właściwości ciekłokrystaliczne składowe błon komórkowych
 • działanie na struktury białkowych składników kanałów błonowych i dystrybucję jonów
 • przemieszczenie poruszających się ładunków elektrycznych jako wynik działania siły Lorentza i efektu Halla
 • zmiany niektórych własności fizyko-chemicznych wody
 • wyindukowanie różnicy potencjałów w przestrzeniach wypełnionych elektrolitem
 • wpływ na depolaryzację komórek wykazujących własny automatyzm
 • oddziaływanie na struktury o właściwościach piezoelektrycznych i magnetostrykcyjnych.

Powyższe efekty biofizyczne oddziaływania zmiennych pól magnetycznych stanowią o biologicznych efektach działania tych pól i możliwościach terapeutycznych jakie daje ich stosowanie.Zgodnie z literaturą fachową główne efekty biologiczne mechanizmów magnetoterapii:

 • intensyfikacja procesu utylizacji tlenu i oddychania tkankowego
 • działanie wazodilatacyjne i angiogenetyczne – nasilenie procesów reparacji i regeneracji tkanek miękkich
 • przyspieszenie procesu tworzenia zrostu kostnego
 • działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe
 • modyfikacja transportu błonowego i dystrybucji jonów

Magnetoterapia zastosowana w Systemie Viofor JPS Clinic została wprowadzona jako uzupełnienie innych metod terapii fizykalnej. W aparacie zastosowano najczęściej praktycznie wykorzystywane parametry stosowane w magnetoterapii. Generowane przebiegi mają kształt sinusoidy, trójkąta lub prostokąta o częstotliwościach od 5 do 40 Hz regulowanych skokowo co 5 Hz. Zastosowano skokową regulację czasu od 10 do 30 min, co 5 min.

Laseroterapia niskoenergetyczna i ledoterapia

Światło z zakresu widzialnego i podczerwieni (laserowe i ledowe) wykazuje efekt proregeneracyjny, przeciwbólowy i przeciwzapalny. Tkanka żywa posiada elementy fotorecepcyjne, które pochłaniając kwanty światła przenoszą efekty swojego wzbudzenia na ważne dla fizjologii komórki - biomolekuły. Światło
w zakresie widzialnym jest absorbowane przez składniki łańcucha oddechowego zlokalizowane  w mitochondriach. Należy do nich oksydaza cytochromowa i NAD. Wraz z pochłonięciem kwantu promieniowania dochodzi do aktywacji łańcucha oddechowego. Zaktywowane zostają enzymy cytozolu
i błony komórkowej, jak np. Na/K-ATPaza, utrzymująca potencjał spoczynkowy błony komórkowej. Dodatkowo pochłonięcie promieniowania widzialnego generuje powstawanie wolnych rodników, które  w niewielkich stężeniach działają stymulująco na metabolizm.
Promieniowanie z zakresu podczerwieni może być selektywnie pochłaniane przez błonę komórkową. Prowadzi to do zmian jej płynności i lepkości oraz do aktywacji systemów enzymatycznych w niej zatopionych jak choćby wspomnianej już Na/K-ATPazy.

Laseroterapia niskoenergetyczna i ledoterapia
Laser to akronim angielskiego terminu „light amplification by stimulated emission of radiation”,  co oznacza „wzmocnienie światła przez stymulowaną emisję promieniowania”.
Potocznie skrót ten oznacza aparat emitujący promieniowanie laserowe.
Światło laserowe charakteryzuje:

 • monochromatyczność (jednobarwność)
 • koherencja (spójność)
 • kolimacja (równoległość)
Magnetolaseroterapia

Biofizyczne mechanizmy oddziaływania zmiennego pola magnetycznego na tkankę biologiczną polegają na:
 • oddziaływaniu na nieskompensowane spiny pierwiastków paramagnetycznych
 • działaniu na ciekłe kryształy, w tym szczególnie błony biologiczne
 • oddziaływaniu na struktury białkowe kanałów wapniowych
 • zmianie własności fizykochemicznych wody
 • wpływie na potencjał czynnościowy komórek wykazujących własny automatyzm
 • oddziaływaniu na struktury o własnościach piezoelektrycznych i magnetostrykcyjnych
Powyższym mechanizmom można przypisać korzystne działania prowadzące do hamowania procesów zapalnych, poprawy regeneracji uszkodzonych tkanek, działania  przeciwbólowego oraz regulującego procesy metaboliczne i homeostazę. Ponadto zmienne pole magnetyczne generowane przez aparat Viofor JPS z magnetostymulacją wywołuje zjawisko cyklotronowego rezonansu jonowego, które ułatwiając migrację jonów wewnątrz kompartmentów organizmu nasila biologiczne działanie pola magnetycznego.
Główne efekty biologiczne oddziaływania zmiennego pola magnetycznego z energią światła to:nasilenie procesów przyswajania tlenu przez jego nośniki, co sprzyja pobudzeniu syntezy ATP w układach oksydoredukcyjnych o tlenowym i beztlenowym torze oddychania; zwiększenie stężenia ATP wiąże się ściśle z nasileniem ATP-azo zależnych enzymów, odpowiedzialnych m.in. za syntezę białek i kolagenu,  co przyczynia się do lepszej stymulacji procesów reparacyjnych i regeneracyjnych w tkankach:
 • silny wpływ pobudzający syntezę DNA i proliferację komórkową
 • działanie wazodilatacyjne, związane z bezpośrednim relaksacyjnym wpływem na mięśniówkę gładką naczyń, powiązane z przyspieszonymi procesami angiogenezy i perfuzji tkankowej, powodujące wyraźny efekt regeneracyjny
 • bezpośredni wpływ na strukturę ciekłokrystaliczną błon oraz modyfikację aktywności enzymów błonowych połączone ze zwiększeniem ATP-azo zależnych pomp jonowych poprzez nasilenie syntezy ATP w mitochondriach; każdy z tych procesów prowadzi do zmiany przepuszczalności błon, a tym samym do zmiany dystrybucji elektrolitów i wody pomiędzy komórkami lub ich organellami a przestrzeniami je otaczającymi; oba te procesy skutkują silnym działaniem przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym
 • odtworzenie utraconej w wyniku zmian chorobowych aktywności ATP-azo zależnych pomp błonowych, (sodowo-potasowej i wapniowej w neuronach), co prowadzi do hiperpolaryzacji błon oraz zablokowania bodźców, nawet o zwiększonej amplitudzie; w efekcie następuje zmniejszenie przewodzenia bodźców bólowych we włóknach aferentnych i wyraźne działanie analgetyczne
 • zmiana aktywności synaps serotoninergicznych i pobudzenie wydzielania ß-endorfin oraz pobudzenie osi przysadkowo-nadnerczowej ze zwiększeniem wydzielania glikokortykoidów powoduje dodatkowo nasilenie efektu analgetycznego
 • regulacja układu immunologicznego i właściwości reologicznych krwi.

Zarówno laseroterapia niskoenergetyczna jak i zmienne pola magnetyczne mają zbliżony zakres zastosowań, chociaż posiadają różne punkty uchwytu biorąc pod uwagę wywoływane przez nie efekty biofizyczne. Można się spodziewać, że magnetolaseroterapia łącząc korzystne działanie dwóch czynników fizycznych będzie działać synergistycznie, a nawet hyperaddycyjnie.
Unikatowa konstrukcja MAGNETOLASERÓW umożliwia jednoczesną aplikację promieniowania laserowego oraz zmiennego pola magnetycznego o parametrach magnetostymulacji w systemie JPS.

jakosc i bezpieczenstwo

Viofor JPS System- jakość i bezpieczeństwo

Viofor JPS System jako wyrób medyczny posiada znak CE. Oznacza to, że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej o wyrobach medycznych i tym samym gwarantuje jego jakość i bezpieczeństwo.

 

 

 

 

 

 

Wszystkie modele Viofor JPS System – również modele do użytku domowego zarejestrowane są w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych. Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


Gwarancja

Na wszystkie wyroby z serii Viofor JPS System Med  & Life udziela 36-miesięcznej gwarancji, która obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę wadliwego elementu.

W każdym momencie użytkowania aparatu - także po upływie okresu gwarancji - możliwy jest przegląd techniczny w autoryzowanym serwisie producenta.

Porady medyczne Med & Life

Firma Med & Life stworzyła klientom możliwość uzyskania porady medycznej w zakresie stosowania aparatu Viofor JPS System.

Porady udzielane są przez doświadczonych i kompetentnych lekarzy reprezentujących różne specjalności medyczne.

Rada Naukowa Med & Life

Rada Naukowa inspiruje i nadzoruje badania podstawowe i kliniczne oraz szkolenia dla lekarzy i fizjoterapeutów. Daje to użytkownikom naszych produktów pewność, że oferowane przez nas produkty odzwierciedlają zawsze najnowszy stan wiedzy medycznej i technicznej.

Med & Life- certyfikaty jakości

Priorytetem dla firmy Med & Life jest jakość wyrobu i bezpieczeństwo użytkowników. W naszej firmie wdrożyliśmy System zapewnienia Jakości według norm ISO 9001:2008 (certyfikat zgodności z normą międzynarodową zarządzania jakością) i ISO 13485: 2003 (certyfikat zgodności z normą międzynarodową zarządzanie jakością w produkcji wyrobów medycznych) pod nadzorem Jednostki notyfikowanej 0120 SGS United Kingdom Ltd.

Zakres certyfikacji obejmuje:
„Projektowanie, rozwój, produkcję i dystrybucję wyrobów medycznych do terapii, diagnostyki i rehabilitacji”

Wyróżnienia i nagrody

Polski Produkt Przyszłości 2000 wyróżnienie w kategorii : wyrób przyszłości dla aparatu Viofor JPS System nadane przez Agencję Techniki i Technologii

Wyróżnienie w kategorii sprzęt rehabilitacyjny dla aparatu Viofor JPS System przyznane na VIII Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych "Rehabilitacja" Łódź 2000

Polski Wynalazek Roku 2000 dla metody magnetostymulacji JPS przyznany przez Światową Fundację Zdrowie Rozum Serce i Międzynarodową Kapitułę Wyróżnień

50 Światowa Wystawa Wynalazczości Badań i Nowych Technologii "Brussels Eureka" Bruksela 2001:
* złoty medal z wyróżnieniem jury
* puchar Wolskiej Izby Własności Intelektualnej
* nagroda specjalna Chorwackiego Stowarzyszenia Wynalazców


Targi Sanatoriów, Uzdrowisk i Rehabilitacji Zdrój 2001 w Kielcach - medal targowy

101 Światowy Salon Wynalazczości "Concours Lepine" przy międzynarodowych targach Foie de Paris w Paryżu 2002:
* złoty medal targowy
* dyplom uznania od Ambasady Polskiej w Paryżu

Międzynarodowe Targi Innowacji Nowych Technologii I Współpracy Gospodarczej "INVEST- TECHNOLOGY" 2002 w Warszawie - zloty medal targowy

Targi Innowacji Gospodarczych I Naukowych INTARG - Katowice 2002:
* medal targowy
* tytuł i statuetki "Lider Innowacji 2002"

Międzynarodowe Targi "Pomysły - Wynalazki - Nowości" IENA 2002 w Norymberdze - zloty medal targowy

Główna nagroda w kategorii "wyrób przyszłości" konkursie Polski Produkt Przyszłości 2002 - organizowanym przez Polska, Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości

5. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków "INNOWACJE 2003" w Gdańsku - zloty medal i wyróżnieniem

Międzynarodowy Salon Wynalazków Genewa 2004 - srebrny medal

Zloty Eskulap Międzynarodowych Targów Poznańskich za aparat do terapii polem magnetycznym I energią, światła Viofor JPS System Clinic wystawiony na Forum i Salonie Profilaktyki i Lecznictwa SALUS 2004

104. Międzynarodowy Solon Wynalazczości "Concours Lepine" - Paryż 2005:
* zloty medal targowy Viofor JPS Light
* srebrny medal targowy - Viofor JPS Laser

54. Światowa Wystawa Wynalazczości Badań I Nowych Technik „Brussels Eureka" Bruksela 2003 - zloty medal targowy dla Viofor JPS Light

Międzynarodowe Targi Innowacji GENIUS-BUDAPEST' 2006
* dyplom I medal targowy - Viofor JPS Light
* medal I dyplom Rumuńskiego Ministerstwa Edukacji I Badań
* wyróżnienie Chorwackiego Związku Innowacji ARKA 2006 Viofor JPS System.

VIII Targi Rehabilitacji i Lecznictwa Uzdrowiskowego w Kielcach REHMED EXPO 2008
* medal i dyplom targowy - Viofor JPS Laser

Godło Promocyjne Teraz Polska w I edycji XVIII Konkursu Teraz Polska dla Przedsięwzięć Innowacyjnych – za aparat do terapii polem magnetycznym oraz energią świetlną Viofor JPS System Clinic.

X Targi Rehabilitacji i Lecznictwa Uzdrowiskowego Kielce 2008 - medal dla Viofor JPS System MagneticLightpodstawy naukowe
 

zasady stosowania

Zasady stosowania aparatu Viofor JPS w profilaktyce medycznej

Zabiegi profilaktyczne należy wykonywać dwa razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem o tych samych godzinach. Minimalna przerwa między zabiegami powinna wynosić sześć godzin.  Po trzech tygodniach regularnych zabiegów wskazana jest kilkudniowa przerwa.

 

Zasady stosowania aparatu Viofor JPS w leczeniu i rehabilitacji

Terapia powinna być prowadzona po ustaleniu rozpoznania. Zmiany w leczeniu, zwłaszcza farmakologicznym, mogą być dokonane wyłącznie przez lekarza.
Na wstępie należy dokonać wyboru aplikatora w następujący sposób:
1. Do zabiegów na całe ciało służą aplikatory duże płaskie - mata lub leżanka.
2. Do zabiegów na wybrane części ciała. służą aplikatory lokalne: aplikator mały – poduszka, aplikatory eliptyczne, aplikatory punktowe, aplikatory pierścieniowe oraz magnetyczno-świetlne.
3. W przypadku stosowania różnych aplikatorów u tej samej osoby zaleca się:
 • w pierwszej kolejności zabiegi na całe ciało do 3 x na dobę z przerwą minimum 6 godzin pomiędzy zabiegami (zachowanie 6-godzinnej przerwy dotyczy tylko aplikatora maty i leżanki).
 • następnie aplikatory lokalne, zachowując kolejność w zależności od posiadanego zestawu: aplikator mały – poduszka, aplikator pierścieniowy mały (najpierw poziom L, potem H), aplikator pierścieniowy duży, aplikatory eliptyczne, aplikatory magnetyczno-świetlne, aplikatory punktowe.

4. Aplikatory można łączyć ze sobą według zasad opisanych w podręczniku użytkownika dostępnego w dziale Download.

Czas zabiegu
1. Czas pojedynczego zabiegu ustawiany jest automatycznie i wynosi 8, 10 lub 12 min. Można stosować podwojenie lub potrojenie pojedynczego zabiegu.
2. Zaleca się regularne wykonywanie zabiegów codziennie. O ile to jest możliwe zabiegi należy wykonywać o tej samej godzinie.
3. U około 3% pacjentów po pierwszych kilku zabiegach może wystąpić przemijające nasilenie dolegliwości (zwłaszcza bólowych), czasami uczucie mrowienia,  drętwienia lub ciepła, sporadycznie rumień skóry w obszarze aplikacji eliptycznymi aplikatorami magnetyczno-świetlnymi.
4. Nie należy wykonywać lokalnych zabiegów magnetostymulacji w obrębie głowy i szyi w godzinach wieczornych (ok. 2 godziny przed snem). Zbyt późne stosowanie może skutkować zaburzeniami snu.

Intensywność
1. Wyboru intensywności (I) należy dokonać zależnie od przebiegu schorzenia, kierując się zasadą – im bardziej nasilone dolegliwości, zwłaszcza bólowe, tym niższy stopień intensywności.
2. Wskazane jest rozpoczynanie terapii od intensywności pola oznaczonej stopniem „1” i sukcesywne przechodzenie do stopni wyższych.
3. Zmiana intensywności zależy od wieku i ogólnej kondycji pacjenta:

 • dla osób młodszych i w dobrej kondycji ogólnej co 1-2 dni.
 • dla ludzi w podeszłym wieku i dzieci co 5-7 dni.

4. Przy nasileniu objawów dodatkowych, zwłaszcza dolegliwości bólowych, nie należy podwyższać intensywności. W takim przypadku wskazane jest stopniowe jej zmniejszanie.

Wybór parametrów aplikacji w profilaktyce, terapii i rehabilitacji dzieci
Proponowane intensywności (I) dla dzieci w wieku:

 • dzieci 0 – 2 lata, intensywność 0,5 – 1
 • dzieci 2 – 5 lat, intensywność 1 – 2
 • dzieci 5 – 11 lat, intensywność 1 – 4
 • dzieci 11 – 15 lat, intensywność 1 – 6

Sposób stosowania może ulec zmianie w indywidualnych przypadkach w zależności od doświadczenia i preferencji prowadzącego terapię bądź też rehabilitację.
Ustalając dla danego pacjenta parametry aplikacji, należy uwzględnić:

 • wiek
 • stan ogólny
 • przebieg choroby zasadniczej
 • choroby współistniejące
 • stosowane leki

formy terapii

Magnetostymulacja w Systemie JPS

Pola magnetyczne magnetostymulacji generowane w systemie Viofor JPS mają charakter impulsowy o złożonym kształcie impulsów i strukturze sygnałów dających wielowierzchołkowe widmo częstotliwości. Częstotliwości podstawowe przebiegu mieszczą się w przedziale 180–195 Hz, częstotliwości paczek impulsów zawarte są w przedziale 12,5 do 29 Hz, grupy paczek 2,8-7,6 Hz, serie 0,08-0,3 Hz. Indukcje średnie wytwarzanych pól są znacznie niższe od stosowanych w magnetoterapii.
Viofor JPS Clinic, Delux i Classic generuje zmienne pola magnetyczne, które powodują w organiźmie zmiany zbliżone do tych, jakie powstają podczas aktywności fizycznej (wysiłku fizycznego, aktywności ruchowej), czyli wspomagające procesy odnowy biologicznej. Regeneracja zarówno sił witalnych, jak i psychiki jest ściśle związana z ruchem. Równie korzystną rolę odgrywają zmienne pole magnetyczne. Magnetostymulacja wzbudza w organiźmie siły elektromotoryczne tak dobrane, aby zdolne były utrzymywać w nim stan homeostazy, a w przypadku jej zakłócenia przyspieszyć powrót do normy.
Biologiczne działanie zmiennego pola magnetycznego generowanego przez urządzenia Viofor JPS jest następstwem:
• elektrodynamicznego oddziaływania tego pola na prądy jonowe w organiźmie
• magnetomechanicznego oddziaływania pola magnetycznego na cząstki z nieskompensowanymi spinami magnetycznymi
• jonowego rezonansu cyklotronowego kationów i anionów płynów ustrojowych organizmu. Płyny ustrojowe tj. krew, limfa i płyn międzykomórkowy stanowią tzw. przewodniki drugiego rodzaju o jonowym charakterze przewodnictwa elektrycznego.
Istota działania aparatu Viofor JPS System sprowadza się do optymalnego wyboru dwóch różnych sygnałów elektrycznych (tym samym i magnetycznych) oraz ich wzajemnych kombinacji, w celu wykorzystania wspomnianych wcześniej trzech podstawowych mechanizmów absorpcji zmiennego pola magnetycznego przez materię żywych organizmów. Promieniowanie elektromagnetyczne może oddziaływać na organizm w różny sposób. Zależnie od ilości absorbowanej energii pojawia się efekt termiczny i efekty pozatermiczne. Efekty pozatermiczne: bioelektryczny, biochemiczny i bioenergetyczny – ze względu na bardzo niskie wartości indukcji magnetycznej – są w magnetostymulacji najistotniejsze.
• Efekt bioelektryczny powoduje normalizację potencjału błony komórkowej. W przypadkach patologicznych potencjał spada z powodu przenikania przez błonę komórkową do wnętrza komórki jonów dodatnich, np. Na+. Aby ten proces odwrócić, komórka potrzebuje energii, którą może otrzymać z hydrolizy ATP.
• Efekt biochemiczny polega na zwiększeniu aktywności enzymatycznej oraz procesów oksydoredukcyjnych związanych z ATP.
• Efekt bioenergetyczny jest czynnikiem stymulującym odżywianie i wzrost komórek oraz regulującym procesy międzykomórkowe prowadzące do regeneracji organizmu.

  Główne efekty magnetostymulacji to działanie

 • analgetyczne
 • restytucyjne
 • przeciwzapalne
 • antyspastyczne
 • wazodilatacyjne
 • angiogenetyczne
 • stabilizujące błony komórkowe
 • relaksacyjne

Działanie przeciwbólowe odbywa się głównie poprzez wzrost wydzielania endogennych opiatów z grupy ß-endorfin, substancji odpowiadających za podwyższenie progu czucia bólu. Efekt działania przeciwbólowego występuje nie tylko podczas ekspozycji na pole magnetyczne, ale stwierdza się go również po zaprzestaniu ekspozycji. Stanowi to o biologicznej histerezie działania pola magnetycznego. Właśnie taki mechanizm działania przeciwbólowego na wewnętrzny system opioidowy potwierdza blokujący ten efekt antagonista opiatów (Naloxone).

Podstawę efektów regeneracyjnych stanowi głównie intensyfikacja procesów utylizacji tlenu i oddychania tkankowego wskutek wzmożonej dyfuzji oraz wychwytu tlenu przez hemoglobinę i cytochromy. Zwiększony wychwyt tlenu wiąże się z pobudzeniem procesów oddychania tkankowego, syntezy DNA i przyspieszenia cyklu mitotycznego. Dzięki temu pola magnetyczne leczą zmiany troficzne podudzi, przyspieszają gojenie się nisz wrzodowych, poprawiają metabolizm komórek ośrodkowego układu nerwowego, przyspieszają regenerację uszkodzonych nerwów obwodowych.
Bardzo słabe prądy powstające przy oddziaływaniu na substancje piezoelektryczne np. kolagen stymulują czynność komórek kościotwórczych. Sprzyja temu również nasilenie efektów wazodilatacyjnych. Stwierdzono także hamujący wpływ pola magnetycznego na procesy demineralizacyjne kości przy równoczesnym zwiększeniu ich mineralizacji – oceniane przy pomocy densytometrii.

Działanie przeciwzapalne związane jest ze stymulacją tworzenia c-AMP oraz prostaglandyny E. Prostaglandyna wpływa na gromadzenie się c-AMP, co zmniejsza wydzielanie mediatorów zapalenia z neutrofilów, bazofilów, komórek tucznych i limfocytów.
W oddziaływaniu na system nerwowy kapitalną rolę odgrywa wpływ pól magnetycznych na poprawę przewodnictwa międzyneuronalnego i modulację aktywności neuronów oraz na szyszynkowe rytmy dobowe wydzielania melatoniny – „zmiatacza wolnych rodników” odpowiedzialnych m. in. za procesy starzenia.

Poprzez działanie relaksacyjne aparat Viofor JPS System może mieć zastosowania w psychoprofilaktyce. Generowane przez aparat zmienne pola magnetyczne wpływają pozytywnie na wartości amplitud rytmów fal alfa i theta, charakterystycznych dla fizjologicznego stanu relaksacji – mierzalnego obiektywnie, wyrażanego wartością wskaźnika demobilizacji układu autonomicznego. Rezultaty przeprowadzonych badań psychofizycznych, w ramach psychoterapii osób z obniżoną dojrzałością emocjonalną, wskazują na magnetostymulację jako metodę z wyboru dla tych osób, tym bardziej, że należy ona do metod nieinwazyjnych stosowanych zarówno w medycynie jak i psychologii.

Magnetostymulacja z ledoterapią

Ledoterapia to innowacyjna metoda stosowana w Systemach Viofor JPS. Polega na wykorzystaniu energii światła niekoherentnego generowanego przezwysokoenergetyczne diody LED w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni.
Energia światła działa na tkanki głównie miejscowo. Jej zdolność przenikania w głąb ciała zależy od długości wypromieniowanej fali światła. Reakcja tkankowa uzależniona jest od absorpcji energii w poszczególnych warstwach tkanek. Na efektywność absorpcji energii w tkance zasadniczy wpływ mają: grubość jej poszczególnych warstw, ukrwienie oraz wielkość przepływu krwi, zawartość wody oraz obecność barwników. Reakcje pod wpływem podczerwieni zapoczątkowane są na poziomie błony komórkowej, a pod wpływem czerwieni - w mitochondriach.
Na poziomie tkankowym mechanizmy biologicznego oddziaływania zmiennych pól magnetycznych oraz energii światła mają zbliżony charakter. Stosując magnetostymulację z energią światła można spodziewać się, zależnie od właściwości osobniczych, efektu synergistycznego obu rodzajów promieniowania elektromagnetycznego.
Główne efekty biologiczne magnetostymulacji z energią światła:

 • nasilenie procesów przyswajania tlenu przez jego nośniki, co sprzyja pobudzeniu syntezy ATP w układach oksydoredukcyjnych o tlenowym i beztlenowym torze oddychania; zwiększenie stężenia ATP wiąże się ściśle z nasileniem aktywności ATP–azo zależnych enzymów, odpowiedzialnych m.in. za syntezę białek i kolagenu, co przyczynia się do lepszej stymulacji procesów reparacyjnych i regeneracyjnych w tkankach
 • silny wpływ pobudzający syntezę DNA i proliferację komórkową
 • działanie wazodilatacyjne, związane z bezpośrednim relaksacyjnym wpływem na mięśniówkę gładką naczyń, powiązane z przyspieszonymi procesami angiogenezy i perfuzji tkankowej, powodujące wyraźny efekt regeneracyjny
 • bezpośredni wpływ na strukturę ciekłokrystaliczną błon oraz modyfikację aktywności enzymów błonowych połączone ze zwiększeniem ATP–azo zależnych pomp jonowych poprzez nasilenie syntezy ATP w mitochondriach; każdy z tych procesów prowadzi do zmiany przepuszczalności błon, a tym samym do zmiany dystrybucji elektrolitów i wody pomiędzy komórkami lub ich organellami, a przestrzeniami je otaczającymi; oba te procesy skutkują silnym działaniem przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym
 • odtworzenie utraconej w wyniku zmian chorobowych aktywności ATP–azo zależnych pomp błonowych: sodowo–potasowej i wapniowej w neuronach, prowadzi do hiperpolaryzacji błon oraz do zablokowania bodźców, nawet o zwiększonej amplitudzie; w efekcie następuje zmniejszenie przewodzenia bodźców bólowych we włóknach aferentnych i wyraźne działanie analgetyczne
 • zmiana aktywności synaps serotoninergicznych i pobudzenie wydzielania ß–endorfin oraz pobudzenie osi przysadkowo–nadnerczowej ze zwiększeniem wydzielania glikokortykoidów powoduje dodatkowo nasilenie efektu analgetycznego
 • regulacja układu immunologicznego i właściwości reologicznych krwi.

Magnetoterapia

U podstaw wykorzystania zmiennych pól magnetycznych w medycynie leżą biofizyczne efekty oddziaływania pola z żywą materią:

 • oddziaływanie na nieskompensowane spiny magnetyczne pierwiastków paramagnetycznych i wolnych rodników oraz molekuły diamagnetyczne
 • działanie na ciekłe kryształy zawarte w organiźmie, a zwłaszcza na wykazujące właściwości ciekłokrystaliczne składowe błon komórkowych
 • działanie na struktury białkowych składników kanałów błonowych i dystrybucję jonów
 • przemieszczenie poruszających się ładunków elektrycznych jako wynik działania siły Lorentza i efektu Halla
 • zmiany niektórych własności fizyko-chemicznych wody
 • wyindukowanie różnicy potencjałów w przestrzeniach wypełnionych elektrolitem
 • wpływ na depolaryzację komórek wykazujących własny automatyzm
 • oddziaływanie na struktury o właściwościach piezoelektrycznych i magnetostrykcyjnych.

Powyższe efekty biofizyczne oddziaływania zmiennych pól magnetycznych stanowią o biologicznych efektach działania tych pól i możliwościach terapeutycznych jakie daje ich stosowanie.Zgodnie z literaturą fachową główne efekty biologiczne mechanizmów magnetoterapii:

 • intensyfikacja procesu utylizacji tlenu i oddychania tkankowego
 • działanie wazodilatacyjne i angiogenetyczne – nasilenie procesów reparacji i regeneracji tkanek miękkich
 • przyspieszenie procesu tworzenia zrostu kostnego
 • działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe
 • modyfikacja transportu błonowego i dystrybucji jonów

Magnetoterapia zastosowana w Systemie Viofor JPS Clinic została wprowadzona jako uzupełnienie innych metod terapii fizykalnej. W aparacie zastosowano najczęściej praktycznie wykorzystywane parametry stosowane w magnetoterapii. Generowane przebiegi mają kształt sinusoidy, trójkąta lub prostokąta o częstotliwościach od 5 do 40 Hz regulowanych skokowo co 5 Hz. Zastosowano skokową regulację czasu od 10 do 30 min, co 5 min.

Laseroterapia niskoenergetyczna i ledoterapia

Światło z zakresu widzialnego i podczerwieni (laserowe i ledowe) wykazuje efekt proregeneracyjny, przeciwbólowy i przeciwzapalny. Tkanka żywa posiada elementy fotorecepcyjne, które pochłaniając kwanty światła przenoszą efekty swojego wzbudzenia na ważne dla fizjologii komórki - biomolekuły. Światło
w zakresie widzialnym jest absorbowane przez składniki łańcucha oddechowego zlokalizowane  w mitochondriach. Należy do nich oksydaza cytochromowa i NAD. Wraz z pochłonięciem kwantu promieniowania dochodzi do aktywacji łańcucha oddechowego. Zaktywowane zostają enzymy cytozolu
i błony komórkowej, jak np. Na/K-ATPaza, utrzymująca potencjał spoczynkowy błony komórkowej. Dodatkowo pochłonięcie promieniowania widzialnego generuje powstawanie wolnych rodników, które  w niewielkich stężeniach działają stymulująco na metabolizm.
Promieniowanie z zakresu podczerwieni może być selektywnie pochłaniane przez błonę komórkową. Prowadzi to do zmian jej płynności i lepkości oraz do aktywacji systemów enzymatycznych w niej zatopionych jak choćby wspomnianej już Na/K-ATPazy.

Laseroterapia niskoenergetyczna i ledoterapia
Laser to akronim angielskiego terminu „light amplification by stimulated emission of radiation”,  co oznacza „wzmocnienie światła przez stymulowaną emisję promieniowania”.
Potocznie skrót ten oznacza aparat emitujący promieniowanie laserowe.
Światło laserowe charakteryzuje:

 • monochromatyczność (jednobarwność)
 • koherencja (spójność)
 • kolimacja (równoległość)
Magnetolaseroterapia

Biofizyczne mechanizmy oddziaływania zmiennego pola magnetycznego na tkankę biologiczną polegają na:
 • oddziaływaniu na nieskompensowane spiny pierwiastków paramagnetycznych
 • działaniu na ciekłe kryształy, w tym szczególnie błony biologiczne
 • oddziaływaniu na struktury białkowe kanałów wapniowych
 • zmianie własności fizykochemicznych wody
 • wpływie na potencjał czynnościowy komórek wykazujących własny automatyzm
 • oddziaływaniu na struktury o własnościach piezoelektrycznych i magnetostrykcyjnych
Powyższym mechanizmom można przypisać korzystne działania prowadzące do hamowania procesów zapalnych, poprawy regeneracji uszkodzonych tkanek, działania  przeciwbólowego oraz regulującego procesy metaboliczne i homeostazę. Ponadto zmienne pole magnetyczne generowane przez aparat Viofor JPS z magnetostymulacją wywołuje zjawisko cyklotronowego rezonansu jonowego, które ułatwiając migrację jonów wewnątrz kompartmentów organizmu nasila biologiczne działanie pola magnetycznego.
Główne efekty biologiczne oddziaływania zmiennego pola magnetycznego z energią światła to:nasilenie procesów przyswajania tlenu przez jego nośniki, co sprzyja pobudzeniu syntezy ATP w układach oksydoredukcyjnych o tlenowym i beztlenowym torze oddychania; zwiększenie stężenia ATP wiąże się ściśle z nasileniem ATP-azo zależnych enzymów, odpowiedzialnych m.in. za syntezę białek i kolagenu,  co przyczynia się do lepszej stymulacji procesów reparacyjnych i regeneracyjnych w tkankach:
 • silny wpływ pobudzający syntezę DNA i proliferację komórkową
 • działanie wazodilatacyjne, związane z bezpośrednim relaksacyjnym wpływem na mięśniówkę gładką naczyń, powiązane z przyspieszonymi procesami angiogenezy i perfuzji tkankowej, powodujące wyraźny efekt regeneracyjny
 • bezpośredni wpływ na strukturę ciekłokrystaliczną błon oraz modyfikację aktywności enzymów błonowych połączone ze zwiększeniem ATP-azo zależnych pomp jonowych poprzez nasilenie syntezy ATP w mitochondriach; każdy z tych procesów prowadzi do zmiany przepuszczalności błon, a tym samym do zmiany dystrybucji elektrolitów i wody pomiędzy komórkami lub ich organellami a przestrzeniami je otaczającymi; oba te procesy skutkują silnym działaniem przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym
 • odtworzenie utraconej w wyniku zmian chorobowych aktywności ATP-azo zależnych pomp błonowych, (sodowo-potasowej i wapniowej w neuronach), co prowadzi do hiperpolaryzacji błon oraz zablokowania bodźców, nawet o zwiększonej amplitudzie; w efekcie następuje zmniejszenie przewodzenia bodźców bólowych we włóknach aferentnych i wyraźne działanie analgetyczne
 • zmiana aktywności synaps serotoninergicznych i pobudzenie wydzielania ß-endorfin oraz pobudzenie osi przysadkowo-nadnerczowej ze zwiększeniem wydzielania glikokortykoidów powoduje dodatkowo nasilenie efektu analgetycznego
 • regulacja układu immunologicznego i właściwości reologicznych krwi.

Zarówno laseroterapia niskoenergetyczna jak i zmienne pola magnetyczne mają zbliżony zakres zastosowań, chociaż posiadają różne punkty uchwytu biorąc pod uwagę wywoływane przez nie efekty biofizyczne. Można się spodziewać, że magnetolaseroterapia łącząc korzystne działanie dwóch czynników fizycznych będzie działać synergistycznie, a nawet hyperaddycyjnie.
Unikatowa konstrukcja MAGNETOLASERÓW umożliwia jednoczesną aplikację promieniowania laserowego oraz zmiennego pola magnetycznego o parametrach magnetostymulacji w systemie JPS.

informacje praktyczne Family

w przygotowaniu...

informacje praktyczne Classic

w przygotowaniu....

informacje praktyczne Clinic Delux

w przygotowaniu...