Firma Med & Life Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje Projekt pod tytułem „Promocja eksportowa produktów firmy Med & Life marki Viofor na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Projekt nr POIR.03.03.03-14-0295/19

Kwota dofinansowania: 59 325,00 zł.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest promocja produktów Viofor na międzynarodowym rynku branży sprzętu medycznego, w celu nawiązania kontaktów biznesowych oraz zawarcia umów handlowych. Przedmiotem promocji jest m.in. wyrób Viofor S-PRO, który jest rezultatem dofinansowanego przez MJWPU projektu badawczego. Wyrób uzyskał wyróżnienie w XXI edycji Konkursie Polski Produkt przyszłości 2019.

Zakres projektu obejmie ekspozycję, prezentację i promocję wybranych modeli produktu z rodziny Viofor na wytypowanych międzynarodowych imprezach targowych. Uczestnictwo w roli wystawcy obejmuje Targi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Łodzi, Targi MEDICA – Dusseldorf Niemcy. Ponadto wnioskodawca zorganizuje i przeprowadzi misję wyjazdowa do Rosji, która jest rynkiem perspektywicznym grupy  państw BRICS. Wytypowane imprezy są dużym potencjałem do nawiązania kontaktów handlowych ze względu na ich profil oraz zasięg terytorialny. W szczególności, MEDICA – Dusseldorf, jako największe targi medyczne w Europie –  przyciąga przedstawicieli z całego świata.

W ramach akcji promocyjnych planowana jest efektywna ekspozycja wyrobów. Zaplanowane działania będą prowadzone z użyciem takich narzędzi jak: elementy wizerunkowe w formie prezentacji multimedialnych tv, materiały reklamowe i materiały informacyjne.

Wnioskodawca samodzielnie przeprowadził misję wyjazdową na targi MEDICA – Dusseldorf w 2016 i pozytywnie zweryfikował potrzebę udziału w targach jako wystawca.

Cel projektu

Celem projektu jest nawiązanie efektywnych kontaktów biznesowych i podpisanie umów handlowych, otwierających nowe kierunki dostaw eksportowych w latach 2021-2022 oraz kolejnych, które zdywersyfikują oraz zwiększą udział eksportu w całkowitej sprzedaży wnioskodawcy.

Celem projektu jest też wzmocnienie pozycji Wnioskodawcy na międzynarodowym rynku producentów wyrobów do fizykoterapii, poprzez promocję marki produktowej Viofor.

Cel projektu realizowany będzie poprzez promocję produktów z rodziny Viofor na międzynarodowych imprezach wystawienniczo-targowych. Cel główny realizowany będzie poprzez cele pośrednie tj. nawiązanie kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami handlowymi lub finalnymi odbiorcami, podpisanie kontraktów handlowych lub umów o współpracy handlowej.

W ramach Projektu przewidziano realizację pięciu zadań.