21 05, 2020

Wpływ pól magnetycznych o niskiej częstotliwości o różnych parametrach na wydzielanie kortyzolu u mężczyzn

Oceniono wpływ aplikacji magnetoterapii i magnetostymulacji na poziom kortyzolu i serotoniny u mężczyzn w długim okresie. Oceniano poziom stężenia kortyzolu i serotoniny w pobranych próbkach krwi przed aplikacją, dzień po aplikacji i miesiąc po aplikacji. Wyniki: magnetostymulacja wpływa na wydzielanie kortyzolu w profilu dobowym poprzez podwyższenie jego poziomu o godzinie 12:00 w miesiąc po aplikacji, co może sugerować długotrwały jej wpływ na oś podwzgórzowo-przysadkową. Wahania hormonów nie przekroczyły fizjologicznych norm dobowego poziomu kortyzolu, nie osiągając tak wysokiego jak w wielkim stresie. Zmiany stężenia kortyzolu nie przekraczały norm fizjologicznych – sugeruje to raczej regulacyjny wpływ pól magnetycznych na stężenie kortyzolu niż działanie stresogenne magnetostymulacji.

11 05, 2020

Pola magnetyczne w diagnostyce, terapii rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane

W organizmach większość procesów życiowych zachodzi dzięki silom elektromagnetycznym. Wykorzystywane w medycynie pola osiągają wartość natężenia od kilku pikotesli do 2,5 tesli. Zabiegi fizykalne z zastosowaniem pól magnetycznych to magnetoterapia, magnetostymulacja oraz przezczaszkowa stymulacja magnetyczna. W stwardnieniu rozsianym pola magnetyczne wykorzystuje się w diagnostyce, ocenie progresji choroby, efektów leczenia immunomodulujacego i w rehabilitacji.