Magnetostymulacja i magnetoledoterapia w stomatologii

Fizykoterapia jako dział lecznictwa wykorzystujący czynniki fizyczne do nieinwazyjnych form terapii i rehabilitacji, znajduje coraz szersze zastosowanie w stomatologii. Viofor JPS System (impulsowe pole magnetyczne oraz energia światła LED – magnetostymulacja i magnetoledoterapia) ma działanie analgetyczne,
regeneracyjne, przeciwzapalne, antyspastycznie, wazodilatacyjne, angiogenetyczne, stabilizuje błony komórkowe oraz relaksacyjne.

Viofor JPS System może mieć dwojakie zastosowanie:

  • Zastosowanie miejscowe – w celu zmniejszenia lub likwidacji dolegliwości bólowych oraz regeneracji zarówno struktur kostnych jak i tkanek miękkich.
  • Zastosowanie ogólne – zabiegi ogólnoustrojowe mają na celu podniesienie odporności ogólnej i miejscowej w stanach zapalnych jamy ustnej.

Główne zastosowanie w stomatologii

Efekty

Po stosowaniu zabiegów uzyskano regenerację struktur kostnych, regenerację uszkodzonych nerwów i powrót czucia, likwidację ognisk osteolitycznych oraz likwidację lub zmniejszenie bólu.

Ponadto miejscowe zabiegi mają zastosowanie jako leczenie wspomagające w schorzeniach stawu skroniowo-żuchwowego: w chorobie zwyrodnieniowej stawu, w stanach zapalnych, po urazach, w przewlekłych szumach usznych (po wykluczeniu przyczyn laryngologicznych i stomatologicznych).

Dane kliniczne o stosowaniu i skuteczności Viofor JPS w stomatologi dostępne są w zakładce Publikacje medyczne.

Polecane aplikatory w stomatologii

Wybór aplikatorów umożliwia wykonanie zabiegów terapii skojarzonej promieniowania podczerwonego oraz pola magnetycznego niskiej indukcji. Konstrukcja aplikatorów i parametry terapii umożliwiają absorbcję czynników terapeutycznych (energia światła i pole magnetyczne) w obszarze szczęki i żuchwy, zapewniając działanie regeneracyjne, przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe.

Zabiegi są szczególnie wskazane w przypadkach stanów zapalnych tkanek okołowierzchołkowych, uszkodzenia nerwów i powikłań po znieczuleniu, powikłaniach po zabiegach chirurgicznych i po leczeniu endodontycznym.

Do zabiegów magnetoledoterapii synchronicznej z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego

Aplikator do miejscowego zastosowania punktowego w magnetostymulacji

Aplikator lokalny do zabiegów na kończyny, w obszarze głowy lub kręgosłupa szyjnego w magnetostymulacji

Wyniki prac naukowych

Ocena skuteczności zabiegów magnetostymulacji w stomatologii jest wielokrotnie występującym celem badawczym prac naukowych przeprowadzonych w uniwersyteckich placówkach stomatologicznych. Obserwacje obejmują powikłania takie jak: ból, uszkodzenie nerwu obwodowego, a także przewlekłe zapalenie tkanek okołowierzchołkowych. Dostępne piśmiennictwo potwierdza działanie przeciwbólowe oraz działanie regeneracyjne w problemach stomatologicznych.

W wykazanych działaniach w stomatologii zastosowania miała głównie magnetostymulacja oraz magnetoledoterapia. Uzyskane efekty terapeutyczne potwierdzają lecznicze zastosowanie Viofor JPS w omawianych pracach klinicznych i celowość ich zastosowania w problemach stomatologicznych.

Magnetostymulacja i zabiegi aparatem Viofor JPS są rekomendowane jako efektywne zabiegi w leczeniu stomatologicznym. W piśmiennictwie naukowym odnotowano efekt regeneracyjny i pobudzający przewodnictwo nerwowe. Metoda ma zastosowanie w leczeniu dużych zmian zapalnych tkanek okołowierzchołkowych, torbieli tkanek miękkich, suchego zębodołu, neuralgii, regeneracji nerwu językowego, miejsca po replantacji zębów oraz złamań żuchwy.

Warto zauważyć!

Wszystkie prezentowane prace naukowe dotyczą wyłącznie urządzeń Viofor JPS System, dlatego przytaczanie niniejszych badań do potwierdzenia działania innych urządzeń wytwarzających pole magnetyczne nie ma zastosowania.

Urządzenia te różnią się znacznie strukturą wytwarzanego sygnału terapeutycznego, co znacząco wpływa na uzyskane efekty terapeutyczne.

Działanie regeneracyjne

Weryfikacja skuteczności działania regeneracyjnego magnetostymulacji i magnetoledoterapii w stomatologii polegała na ocenie stanu klinicznego pacjentów przed badaniem, w trakcie badania, po badaniu i często w okresie miesiąca lub kilku miesięcy po zakończeniu badania.

Badania oceniające skuteczność działania regeneracyjnego struktur kostnych oparte są na pomiarze wzrostu poziomu gęstości kości, porównaniu czasu regeneracji i przebudowy tkanki kostnej.

Działanie regeneracyjne struktur kostnych potwierdzają prace kliniczne Lietz-Kijak, Opalko, Dojs, Postek-Stefańska, Brzoza. Efekty regeneracyjne wystąpiły w zależności od przypadku po 20 do 50 zabiegów wykonywanych jeden raz dziennie. Należy dodać, że po leczeniu endodontycznym bez zabiegów magnetostymulacji na regenerację kości należy oczekiwać od 8 do 24 miesięcy. W prezentowanych badaniach regenerację uzyskano na poziomie 90% badanych osób dorosłych. Wyniki potwierdzone zostały w systemie radiografii cyfrowej wraz z oznaczeniem gęstości kości na ponad 100 przypadkach. Uzyskano statystycznie istotny wzrost ubeleczkowania kości w miejscu dawnej osteolizy różnej wielkości. Zaobserwowano również zagęszczenie struktury kości zdrowej u prawie każdego badanego pacjenta.

Prace doktorskie i publikacje naukowe

Dojs A.: Zastosowanie magnetostymulacji w leczeniu przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych zęba widocznych w obrazie rentgenowskim.

Brzoza M.: Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego w gojeniu przewlekłych zmian zapalnych w tkankach okołowierzchołkowych zębów leczonych endodontycznie.

Lietz-Kijak D.: Regeneracja struktury kostnej tkanek okołowierzchołkowych zęba, po zastosowaniu magnetoledoterapii, w przebiegu leczenia endodontycznego.

Lesiakowski M., Opalko K., Sroczyk M., Piechowicz-Lesiakowska A., Rehabilitacja nerwu językowego z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych z jonowym rezonansem cyklotronowym- doniesienia wstępne.

Analizowane wyniki potwierdzają, że zastosowanie magnetostymulacji w leczeniu zmian okołowierzchołkowych znamiennie przyspiesza proces osteogenezy, zwiększa mineralizację kości i skraca czas leczenia.

Analizowane wyniki potwierdzają, że zastosowanie magnetostymulacji w leczeniu zmian okołowierzchołkowych zęba znamiennie przyspiesza proces osteogenezy, zwiększa mineralizację kości i skraca czas leczenia. Rekomenduje to magnetostymulację jako metodę wspomagającą leczenie zasadnicze w procesie gojenia tkanek okołowierzchołkowych. Zmienne pole magnetyczne powoduje wysoce istotne statystycznie zagęszczenie struktury kostnej zarówno w obrębie osteolizy widocznej w obrazie RTG jak i w obrębie kości zdrowej okolicy okołowierzchołkowej.

Podobnie korzystne i w stosunkowo krótszym czasie efekty kliniczne uzyskano stosując magnetoledoterapię w leczeniu przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych zębów i regeneracji struktury kostnej. Stwierdzono szybszą regenerację kości w szczęce niż w żuchwie. Przyspieszenie procesów regeneracyjnych następuje niezależnie od wielkości zmiany patologicznej, zarówno w przypadku zmian patologicznych o charakterze ropnym jak i ziarninowym.

Innym obszarem jest zastosowanie magnetostymulacji u pacjentów z uszkodzeniem – najczęściej po zabiegach chirurgicznych – nerwu obwodowego (nerw językowo-gardłowy, nerw żuchwowy lub nerw bródkowy). Przeprowadzone obserwacje kliniczne wykazały przywrócenie funkcji uszkodzonych nerwów i powrót czucia do poziomu sprzed zabiegu chirurgicznego, w czasie znacząco krótszym od osiąganego w tradycyjnym leczeniu.

Magnetostymulacja i magnetoledoterapia Viofor JPS zalecana jest jako metoda wspomagająca leczenie: chorób tkanek okolowierzchołkowych, powikłań po zabiegach stomatologicznych oraz po obwodowym porażeniu lub neuralgii nerwów czaszkowych.

Działanie przeciwbólowe

W analizowanym piśmiennictwie ocena działania przeciwbólowego w bólu stomatologicznym dokonana była na podstawie skali subiektywno-obiektywnej VAS oraz Zmodyfikowanego Kwestionariusza Wskaźników Bólu wg Laitinena. W wielokrotnych badaniach stwierdzono istotną statystycznie zmianę w nasileniu bólu (z silnego na łagodny) oraz częstości występowania (z ciągłego na występujący okresowo). Ocena dotyczyła osób z dolegliwościami bólowymi po leczeniu zachowawczym, jak i po leczeniu chirurgicznym.

Istotne statystycznie zmniejszenie dolegliwości bólowych uzyskano w pracy klinicznej w leczeniu suchego zębodołu. Badanie wykazało, że zabiegi magnetostymulacji Viofor JPS istotnie przyspieszają gojenie suchego zębodołu. Stosowane bezpośrednio przed zabiegami chirurgicznymi zmniejszają śród- i pooperacyjne dolegliwości bólowe.  Istotnym efektem pozabiegowym jest zmniejszenie zapotrzebowania na środki przeciwbólowe.

Podobnie korzystne działanie przeciwbólowe magnetostymulacji i magnetoledoterapii Viofor JPS uzyskano u pacjentów po leczeniu implantologicznym. Zmniejszenie dolegliwości bólowych, redukcja obrzęku i przywrócenie czucia w nerwie zębodołowym dolnym wystąpiło również u pacjentów po operacjach ortognatycznych. W badaniach porównacznych najwyższą skuteczność terapeutyczną uzyskano po stosowaniu zabiegów magnetoledoterapii.

Viofor JPS System znalazł również zastosowanie we wspomaganiu leczenia zwichnięcia całkowitego zęba. Opisano wiele trudnych przypadków leczenia tej przypadłości. We wszystkich przypadkach uzyskano stabilizację zęba z widoczną regeneracją beleczek kostnych. Nie stwierdzono istotnych powikłań występujących zazwyczaj po tego typu zabiegach replantacji zęba.

Prace doktorskie i publikacje naukowe

Preiskorn M.,Trykowski J, Żmuda S, Pogorzelski C, Leczenie suchego zębodołu z zastosowaniem pola elektromagnetycznego.

Dawiec G., Pogorzelska-Stronczak, B.: Wyniki przeciwbólowego działania magnetostymulacji w zabiegach operacyjnego usuwania zatrzymanych trzecich zębów trzonowych w żuchwie.

Skomro P., Balcerzak I, Opalko K., Zastosowanie magnetostymulacji w okresie adaptacji pacjenta po założeniu stałego aparatu ortodontycznego.

Rój R.: Wpływ magnetostymulacji na leczenie przedprotetyczne pacjentów bezzębnych z bólową postacią dysfunkcji narządu żucia.

Jaroszyk S.: Wpływ magnetoterapii stało polowej i magnetostymulacji zmiennopolowej z ledoterapią na odczuwanie bólu związanego z wszczepianiem implantów stomatologicznych.

Kasperski J., Rosak P., Czelakowska A., Sieroń Stołtny K., Pasek J., Sieroń A.: The influenc of low-frequency variable magnetic Fields in reducing pain experience after dental implant treatment

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono istotną statystycznie zmianę w nasileniu bólu (z silnego na łagodny) oraz częstości występowania (z ciągłego na występujący okresowo). Ocena dotyczyła osób z dolegliwościami bólowymi po leczeniu zachowawczym, jak i po leczeniu chirurgicznym.

Zastosowanie w stomatologii –
inne działania

Stwierdzono znaczące skrócenie procesu leczenia przewlekłych zapaleń. Wpływ zabiegów Viofor JPS na system nerwowy miazgi potwierdziły badania testem elektrycznym. W efekcie uzyskano istotne podwyższenie progu pobudliwości miazgi, co świadczy o wpływie zastosowanego pola na struktury komórki miazgowej.

Przeprowadzono badania nad wpływem wolnozmiennego pola magnetycznego System Viofor JPS na swoistą i nieswoistą odporność. Po zabiegach magnetostymulacji Viofor JPS odnotowano istotny wzrost immunoglobuliny A w ślinie.

Stwierdzono istotny wzrost ilości śliny oraz pH.

Ocena elektropotencjałów w jamie ustnej u pacjentów użytkujących metalowe wypełnienia i uzupełnienia protetyczne po zabiegach Viofor JPS , wykazała, że średnie wartości elektropotencjałów w grupie badanej, po kolejnych zabiegach polem magnetycznym ulegały stałemu spadkowi. Spadek ten był istotny statystycznie. Średnie wartości elektropotencjałów miały tendencję wzrostową. Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego Viofor JPS sugeruje wpływ na zahamowanie procesów elektrochemicznych oraz korozji dentystycznych stopów metali.

Publikacje naukowe

Bohdziewich O., Opalko K., Gutowska I., Szych Z.: Wpływ zabiegów magnetostymulacji na zawartość wapnia i fluoru w ślinie.

Bohdziewich O., Skomro P., Opalko K., Noceń I., Szych Z.: Wpływ zabiegów magnetostymulacji na elektropotencjały w jamie ustnej i zawartość niektórych pierwiastków w ślinie.

Skomro P., Lietz-Kijak D., Kijak E., Bogdziewicz-Wałęsa O., Opalko K.: The change of electric potentials in the oral cavity after application of extremely low frequency pulsed magnetic field.

Skomro P., Opalko K., Bohdziewicz O., Nocen I, Janiszewska-Olszowska J.: Limited Effect of Low Frequency Magnetic Fields on the Concentrations of Calcium Magnesium and Fluoride In Saliva.

W prowadzonych obserwacjach odnotowano skrócenie procesu leczenia przewlekłych zapaleń.