Publikacje2020-04-19T20:55:05+02:00

Publikacje naukowe

Skuteczność terapeutyczna Systemu Viofor JPS została udokumentowana w ponad 300 publikacjach naukowych, 35 przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Zapoznaj się z wybranymi publikacjami.

Pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości jako ochrona przed martwicą komórek serca w procesie niedokrwienia / reperfuzji i zaburzeniom kurczliwości w izolowanym sercu szczura

Uzyskane wyniki pokazały korzystny wpływ pola magnetycznego Viofor JPS na parametry hemodynamiczne perfundowanego serca szczura. Aplikacja pola magnetycznego może stanowić dodatkowy czynnik ochronny i stymulujący w przypadkach niedokrwienia tkanek.

Wykorzystanie magnetostymulacji w rehabilitacji medycznej pacjentów z poudarowym zaburzeniem poznawczym

W artykule przedstawiono przykład wykorzystania zmiennego pola magnetycznego w rehabilitacji medycznej pacjentów z poudarowym zaburzeniem poznawczym. Badaniem było objęto 40 pacjentów w wieku od 40 do 60 lat. Procedura magnetostymulacji była częścią kompleksowego planu rehabilitacji z wykorzystaniem urządzenia Viofor JPS. Udowodniono skuteczność terapii polem magnetycznym pacjentów z poudarowym zaburzeniem poznawczym.

Ocena wpływu magnetoterapii na wskaźniki hemodynamiki u pacjentów w wieku dojrzałym

Monitoring hemodynamiki pacjentów z nieustępującymi objawami chorób sercowo-naczyniowych wykazuje przydatność w procesie kompleksowego leczenia i rehabilitacji pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi jako niefarmakologicznego wsparcia. Wykazano efektywność działania w poprawie krążenia obwodowego.

Wpływ pól magnetycznych o niskiej częstotliwości o różnych parametrach na wydzielanie kortyzolu u mężczyzn

Oceniono wpływ aplikacji magnetoterapii i magnetostymulacji na poziom kortyzolu i serotoniny u mężczyzn w długim okresie. Oceniano poziom stężenia kortyzolu i serotoniny w pobranych próbkach krwi przed aplikacją, dzień po aplikacji i miesiąc po aplikacji. Wyniki: magnetostymulacja wpływa na wydzielanie kortyzolu w profilu dobowym poprzez podwyższenie jego poziomu o godzinie 12:00 w miesiąc po aplikacji, co może sugerować długotrwały jej wpływ na oś podwzgórzowo-przysadkową. Wahania hormonów nie przekroczyły fizjologicznych norm dobowego poziomu kortyzolu, nie osiągając tak wysokiego jak w wielkim stresie. Zmiany stężenia kortyzolu nie przekraczały norm fizjologicznych – sugeruje to raczej regulacyjny wpływ pól magnetycznych na stężenie kortyzolu niż działanie stresogenne magnetostymulacji.

Monitorowanie immunologiczne magnetostytmulacji w kompleksowym leczeniu oparzeń

Artykuł przedstawia przypadek pacjentki z rozległym oparzeniem 70% powierzchni ciała, leczonego kompleksowo poprzez rutynowe zabiegi chirurgiczne, leczenie ogólne i stosowanie ekspozycji ran na pola magnetyczne niskiej częstotliwości (WPM-wolnozmienne pola magnetyczne) generowane przez aparaty systemu Viofor JPS w wersji klasycznej i profesjonalnej.

Magnetoledoterapia w kompleksowej rehabilitacji pediatrycznej

Magnetoledoterapia jako element kompleksowej rehabilitacji znajduje szerokie zastosowanie w leczeniu schorzeń neurologicznych, reumatologicznych, ortopedycznych, dermatologicznych. Jest obecnie jedną z podstawowych metod fizykoterapeutycznych stosowanych u dzieci.

Regeneracja struktury kostnej tkanek okołowierzchołkowych zęba po zastosowaniu zabiegów magnetostymulacji i magnetoledoterapii

Zmienne pole magnetyczne, generowane przez Viofor JPS powoduje wysoce istotne statystycznie zagęszczenie struktury kostnej zarówno w obrębie osteolizy widocznej w obrazie RTG, jak i w obrębie kości zdrowej okolicy okołowierzchołkowej

Rehabilitacja nerwu językowego z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych z jonowym rezonansem cyklotronowym – doniesienie wstępne

W artykule opisano możliwość wykorzystania właściwości regeneracyjnych pola magnetycznego za pomocą aparatu Viofor JPS. Przedstawiono 4 przypadki rehabilitacji nerwu językowego podczas zabiegów chirurgicznych w jamie ustnej. Uzyskaliśmy subiektywne odczucia poprawy czucia po 5 aplikacjach. U każdego pacjent uzyskano pozytywne efekty.

Łączne stosowanie zmiennego pola magnetycznego i światła niskoenergetycznego – nowe możliwości leczenia schorzeń dermatologicznych? Demonstracja przypadków

Metody fizykalne wykorzystujące zmienne pole magnetyczne oraz światło niskoenergetyczne wykazują dużą skuteczność w leczeniu licznych chorób skóry, stąd też celowym wydają się próby klinicznego wykorzystania jednoczesnego, synergistycznego oddziaływania obu tych czynników fizycznych w leczeniu schorzeń dermatologicznych nie poddających się konwencjonalnej farmakoterapii.

Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego systemem Viofor JPS na zachowanie się parametrów ciśnienia tętniczego krwi osób z nadciśnieniem tętniczym

Celem pracy było określenie wpływu wolnozmiennego pola magnetycznego w czasie 10 standardowych zabiegów magnetostymulacji na zachowanie się parametrów ciśnienia tętniczego krwi pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz porównanie uzyskanych wyników z grupą placebo.

Wpływ pola magnetycznego o różnej charakterystyce fizycznej na ciśnienie tętnicze krwi u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa i współistniejącą chorobą nadciśnieniową

W terapii pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa stosuje się zabiegi magnetoterapii i magnetostymulacji. Autorzy ocenili wpływ tej terapii na ciśnienie tętnicze krwi w grupie 64 pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa i współistniejącą chorobą nadciśnieniową. Uzyskane wyniki wskazują na efekt hipotensyjny zabiegów magnetostymulacji.

Wpływ pól magnetycznych niskiej częstotliwości stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji na wyniki rehabilitacji chorych po niedokrwiennych udarach mózgu

W celu zmniejszenia skutków niesprawności spowodowanych udarem mózgu należy wprowadzać nowe skuteczniejsze metody rehabilitacji. Obserwowano w ciągu 12 miesięcy wyniki rehabilitacji po udarach mózgu u pacjentów szpitalnych - okres ostry i podostry udaru, oraz u pacjentów ambulatoryjnych - przewlekły okres udaru opierając swą ocenę na skalach Barthel i Mathew.

Aktualne spojrzenie na rehabilitację w chorobie Parkinsona – wybrane zagadnienia

Choroba Parkinsona (Parkinson's disease, PD) jest schorzeniem neurodegeneracyjnym ośrodkowego układu nerwowego, które charakteryzuje się klinicznie podstępnym początkiem i powolnym postępem objawów, zaś patomorfologicznie - zwyrodnieniem komórek części zbitej istoty czarnej zawierających barwnik neuromelaninę.

Zastosowanie pola magnetycznego oraz promieniowania optycznego w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, w szczególności rwy kulszowej

Rwa kulszowa, ischialgia (łac. ischias) to zespół objawów związanych z uciskiem na przebiegu nerwów rdzeniowych L4, L5 lubS1 tworzących nerw kulszowy. Wiedza na temat leczenia zmienia się radykalnie i coraz częściej w leczeniu stosuje się wybrane metody fizykoterapeutyczne.

Wpływ magnetostymulacji i promieniowania laserowego na stan funkcjonalny i napięcie mięśni chorych na stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą demielinizacyjną chorobą układu nerwowego, której patogeneza nie jest do końca wyjaśniona. Jest to choroba wciąż nieuleczalna, dlatego poszukuje się, poza farmakoterapią, innych form terapii w celu złagodzenia objawów klinicznych towarzyszących tej chorobie oraz poprawy stanu funkcjonalnego pacjentów.

Pola magnetyczne w diagnostyce, terapii rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane

W organizmach większość procesów życiowych zachodzi dzięki silom elektromagnetycznym. Wykorzystywane w medycynie pola osiągają wartość natężenia od kilku pikotesli do 2,5 tesli. Zabiegi fizykalne z zastosowaniem pól magnetycznych to magnetoterapia, magnetostymulacja oraz przezczaszkowa stymulacja magnetyczna. W stwardnieniu rozsianym pola magnetyczne wykorzystuje się w diagnostyce, ocenie progresji choroby, efektów leczenia immunomodulujacego i w rehabilitacji.

Wpływ zmiennego pola magnetycznego na zmęczenie i wybrane aspekty jakości życia chorych ze stwardnieniem rozsianym

Magnetostymulacja w sposób znamienny zmniejsza poziom zmęczenia w stwardnieniu rozsianym oraz pozytywnie wpływa na niektóre aspekty jakości życia chorych (stan emocjonalny, zadowolenie z życia, myślenie i zmęczenie). Może stanowić alternatywną metodę leczenia objawowego chorych na stwardnienie rozsiane.

Ocena markerów tworzenia kości u kobiet z osteoporozą eksponowanych wolnozmiennymi polami magnetycznymi

Mimo licznych doniesień o korzystnym wpływie wolnozmiennych pól magnetycznych na regeneracją tkanki kostnej, nadal brak informacji związanych z mechanizmem ich działania na metabolizm komórek kostnych. Celem pracy jest ocena wpływu wolnozmiennego pola magnetycznego na stężenie osteokalcyny, prokolagenu i estrogenów w surowicy i gęstość mineralną trzonów kręgów lędźwiowych u kobiet w okresie pomenopauzalnym.

Zmienne pola magnetyczne w zachowawczym leczeniu przeciwbólowym zrostów otrzewnowych.

W pracy oceniano efekty terapeutyczne zmiennych pól magnetycznych stosowanych w formie magnetoterapii i magnetostymulacji u 20 pacjentów z przewlekłymi bólami jamy brzusznej opornymi na rutynowe leczenie farmakologiczne, wywołanymi przez zrosty otrzewnowe po zabiegach operacyjnych.

Monitorowanie immunologiczne magnetostytmulacji w kompleksowym leczeniu oparzeń.

Artykuł przedstawia przypadek pacjentki z rozległym oparzeniem 70% powierzchni ciała, leczonego kompleksowo poprzez rutynowe zabiegi chirurgiczne, leczenie ogólne i stosowanie ekspozycji ran na pola magnetyczne niskiej częstotliwości (WPM-wolnozmienne pola magnetyczne) generowane przez aparaty systemu Viofor JPS w wersji klasycznej i profesjonalnej.

Magnetostymulacja w medycynie bólu

Leczenie fizykalne w aspekcie działania przeciwbólowego stosowane jest przy pomocy wielu różnych metod mechanicznych i fizycznych. Interesującą metodą jest magnetostymulacja wielozmiennym polem magnetycznym o bardzo niskich wartościach indukcji magnetycznej. Korzystne efekty biologiczne oddziaływania tych pól na organizm żywy rozszerzyły ich zastosowanie w fizjoterapii oraz spowodowały ich zastosowanie w medycynie ból...

Ocena skuteczności przeciwbólowej magnetoledoterapii u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

Ocena skuteczności przeciwbólowej  magnetoledoterapii u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Słowa kluczowe: wolnozmienne pola magnetyczne, magnetoledoterapia, ból, kręgosłup, przeciwbólowe, ledoterapia, promieniowanie świetlne Streszczenie: Zespoły bólowe części lędźwiowo

Immunotropowe właściwości pól elektromagnetycznych. Kliniczne wykorzystanie immunokorekcyjnego wpływu wolnozmiennego pola magnetycznego Viofor JPS

Immunotropowe właściwości pól elektromagnetycznych. Kliniczne wykorzystanie immunokorekcyjnego wpływu wolnozmiennego pola magnetycznego Viofor JPS Słowa kluczowe: immunokorekcja, magnetostymulacja, pole magnetyczne, nawracające infekcje, infekcje górnych dróg oddechowych, odporność na infekcje,  magnetoimmunoterapia

Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na leczenie bólu neuropatycznego. Dyskusyjna rola tlenku azotu

Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na leczenie bólu neuropatycznego. Dyskusyjna rola tlenku azotu. Streszczenie: Wstęp. Ból neuropatyczny powstaje na skutek uszkodzenia dużych pni nerwowych. Dolegliwościom bólowym towarzyszą zaburzenia wegetatywne i

Zastosowanie wolnozmiennego pola magnetycznego w leczeniu osteoporozy

W pracy przedstawiono teoretyczne podstawy zastosowania wolnozmiennych pól magnetycznych w leczeniu osteoporozy. Omówiono komórkowe mechanizmy ich działania na tkankę kostną i ingerencję w proces osteogenezy. Zaprezentowano najważniejsze badania eksperymentalne ośrodków zagranicznych wykazujące przydatność pól magnetycznych w zapobieganiu osteoporozie pomenopauzalnej oraz w jej leczeniu.

Tagi

Tagi