Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Med & Life Sp. z o.o., Aleja Marii Dąbrowskiej 45, 05-806 Komorów.
 1. Dane kontaktowe. Może Pan/Pani skontaktować się z nami w następujący sposób:
  • listownie, na adres Med & Life Sp. z o.o., Aleja Marii Dąbrowskiej 45, 05-806 Komorów z dopiskiem „Dane osobowe”,
  • przez e-mail: info@medandlife.com,
  • telefonicznie: +48 22 7591515.
 2. Podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
  • wykonanie umowy oraz wywiązanie się z obowiązków prawnych wynikających z prowadzonej przez nas sprzedaży produktów i usług, z uwzględnieniem statusu wyrobu (aktywny wyrób medyczny
   w klasie IIa) – wymóg ustawowy,
  • powiadomienia, notatki doradcze, badanie satysfakcji klienta i obsługa posprzedażowa – wymóg ustawowy (Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych),
  • prowadzenie rozmów handlowych i działań zmierzających do zawarcia umowy – zgoda na przetwarzanie,
  • prowadzenie działalności marketingowej własnych produktów i usług – zgoda na przetwarzanie,
  • zabezpieczenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń –warunek zawarcia umowy,
  • prawnie uzasadniony interes np.: rozpatrywanie skarg i reklamacji, archiwizacja dokumentów (umowy, faktury, korespondencja) – wymóg ustawowy,
  • ewidencja faktur i innych dokumentów księgowych w celu spełnienia obowiązków wynikających
   z ustawy o rachunkowości oraz innych ustaw i regulacji mających zastosowanie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – wymóg ustawowy,
  • przetwarzanie niezbędne do wykonania umów cywilnoprawnych np. umowa współpracy
   z kooperantami handlowymi – warunek zawarcia umowy.
 4. Kto jest odbiorcą danych osobowych
  • biuro rachunkowe,
  • kancelaria prawna,
  • operatorzy pocztowi, przewoźnicy,
  • kooperanci handlowi Med & Life,
  • inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  • banki,
  • podmioty świadczące usługi nadzoru i serwisu nad oprogramowaniem.
 5. Jak długo przechowujemy dane. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania. W zależności od celu przetwarzania, przechowujemy i przetwarzamy Pana/Pani dane:
  • Przez czas wynikający z obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z wyrobem medycznym (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych) – dotyczy danych przetwarzanych w celu wykonania umowy oraz wywiązania się z obowiązków wynikających
   z dostawy produktów i usług, badania poziomu satysfakcji klienta oraz prowadzenia analiz
   i statystyk, prawnie uzasadnionego interesu np.: rozpatrywanie skarg i reklamacji, archiwizacji dokumentów.
  • Przez czas zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi – dotyczy danych przetwarzanych
   w celu ewidencji faktur i innych dokumentów księgowych oraz spełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości oraz innych ustaw i regulacji mających zastosowanie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
  • Do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wycofania zgody na przetwarzanie – dotyczy danych przetwarzanych w celu prowadzenia rozmów handlowych i działań zmierzających do zawarcia umowy oraz prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług.
 6. Prawa osoby. W oparciu o prawo właściwe do wykorzystywania danych osobowych, może Pan/Pani korzystać z szeregu praw w odniesieniu do swoich danych osobowych. Są to:
  • Prawo dostępu do danych osoby, której dane dotyczą. Przysługuje Panu/Pani prawo do otrzymania kopii Pana/Pani danych osobowych, podlegających przetwarzaniu oraz do uzyskania szczegółowych informacji na temat celu i sposobu, w jaki z nich korzystamy.
  • Prawo do sprostowania danych. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych.
  • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Ma Pan/Pani prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych, na przykład, gdy zgromadzone dane osobowe nie są już potrzebne w pierwotnym celu. Możemy nie być w stanie spełnić tej prośby z powodu obowiązków prawnych lub regulacyjnych wynikających np. z obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z wyrobem medycznym (Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych).
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji wynikających z obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z wyrobem medycznym (Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych).
  • Prawo do przenoszenia danych. Ma Pan/Pani prawo zwrócić się o przekazanie Pana/Pani danych osobowych wybranej przez Pana/Panią osobie trzeciej.
  • Prawo do sprzeciwu przetwarzania danych do celów marketingowych. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych do celów marketingowych.
  • Prawo do sprzeciwu przetwarzania danych nie może mieć zastosowania w sytuacjach wynikających z obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z wyrobem medycznym (Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych).
  • Prawo do sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pan/Pani prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, w przypadku:
   • gdy przetwarzanie jest nam niezbędne w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
   • gdy dane przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 7. Czy przekazujemy dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru gospodarczego. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 8. Czy Przetwarzamy dane osobowe automatycznie. Pana/Pani dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i nie podejmujemy wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania informacji.