Twórcy Viofor JPS System

Od 1995 r. Viofor JPS System jest przedmiotem badań wielu ośrodków badawczych i naukowców, co było możliwe dzięki współpracy trzech wielkich postaci świata nauki, twórców Viofor JPS System.

prof. Dr hab. Feliks Jaroszyk

Specjalista biofizyki medycznej, medycyny fizykalnej, fizjoterapii oraz energetyki odnawialnej

prof. Dr hab. Janusz Paluszak

kierownik Katedry Fizjologii Człowieka Poznańskiej Akademii Medycznej

prof. Dr hab.n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk medycznych doktor honoris causa

prof. Dr hab. Feliks Jaroszyk

 • Specjalista biofizyki medycznej, medycyny fizykalnej, fizjoterapii oraz energetyki odnawialnej.
 • Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 • Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi.
 • Laureat Nagrody Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, a także nagrody Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz kilkunastu nagród Rektorskich.
 • W 1964 roku ukończył studia na kierunku Fizyki Teoretycznej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Doktoryzował się w 1972 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozprawa doktorska prof. F. Jaroszyka została wyróżniona i przedstawiona do nagrody ministra.
 • W 1980 r. habilitował się, również na tym samym wydziale. W 1982 r. uzyskał stanowisko docenta w Katedrze Biofizyki Akademii Medycznej w Poznaniu a w 1993 r. uzyskał tytuł profesora nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W 1997 r. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej nadał mu na stałe stanowisko profesora zwyczajnego.
 • Prof. zw.dr hab. F. Jaroszyk po ukończeniu studiów w 1964 r. podjął pracę w charakterze asystenta w Katedrze Biofizyki Akademii Medycznej w Poznaniu. Przeszedł przez kolejne szczeble awansu od asystenta, starszego asystenta, adiunkta, docenta do profesora do Kierownika Katedry Biofizyki.
 • Opublikował ok. 300 prac oryginalnych, przeglądowych i komunikatów zjazdowych, 7 podręczników i skryptów (w tym 1 ogólnopolski – „Biofizyka” pod redakcją prof. F. Jaroszyka), 4 monografie. Był autorem kilkudziesięciu recenzji prac doktorskich, habilitacyjnych oraz o tytuł profesora.
  Był promotorem 12 prac magisterskich, 17 rozpraw doktorskich, 5 rozpraw habilitacyjnych.
 • Odbył kilka staży w krajowych Instytutach Naukowych (Poznań, Warszawa, Kraków) oraz kilkanaście staży w zagranicznych placówkach tego typu (Szwecja, Niemcy, Hiszpania).
 • Pełnił wiele funkcji m.in.:
  • Redaktor Naczelny „Current Topics in Biophysics” – Czasopismo Polskiego Towarzystwa Biofizycznego.
  • Członek Redakcji “Journal of Medical Physics and Engineering”, Recenzent w/w czasopisma.
  • Wielokrotny przewodniczący Oddziałów Towarzystw Naukowych:
   • Polskiego Towarzystwa Fizycznego
   • Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej
   • Polskiego Towarzystwa Biofizycznego
  • Członek dwóch zagranicznych Towarzystw Naukowych (ESP i IOMP).
  • Członek dwóch Komitetów Naukowych PAN w Warszawie.
 • Aktywność naukową na emeryturze kontynuuje jako Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile.

prof. Dr hab. Janusz Paluszak

Urodził się 15.01.1938 r. w Poznaniu. Po ukończeniu w 1955 r. Liceum Ogólnokształcącego odbył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując w 1960r. dyplom magistra. W 1961 r. podjął pracę naukową w Katedrze Patofizjologii Akademii Medycznej w Poznaniu. W latach 1962-1967 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, uzyskując dyplom lekarza medycyny.

 • W 1965 r. uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu.
 • W 1975 r. habilitował się na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej.
 • W 1976 r. został powołany na stanowisko docenta.
 • W 1997r przeszedł do katedry Fizjologii Akademii Medycznej.
 • W 1984r. został profesorem nadzwyczajnym a w 1991 r. profesorem zwyczajnym.
 • Jest specjalistą II stopnia z zakresu fizjologii klinicznej.

Podstawowa problematyka działalności naukowej dotyczy przebiegu procesów metabolicznych i regulacyjnych organizmu w stanach zaburzeń bilansu energetycznego wywołanych hipo i hipertermią, wysiłkiem fizycznym oraz oddziaływaniem pól magnetycznych.

Do głównych osiągnięć naukowych prof. J. Paluszaka należy: wyjaśnienie zjawiska zaniku tkanki tłuszczowej depozytowej u zwierząt karmionych tłuszczami maksymalnie udowodorowanymi, opisanie mechanizmu zmian stężenia wolnych kwasów tłuszczowych podczas lipemii pokarmowej, wykrycie i opisanie nowego czynnika lipolitycznego wyizolowanego ze ślinianek szczura, opracowanie metody oznaczania surowiczej aktywności mobilizującej lipidy i zastosowanie jej do badań otyłości, opisanie roli insuliny w zmianach metabolizmu podczas hipotermii i w innych stanach zaburzonego bilansu energetycznego.

Jako jeden z pierwszych w Polsce podjął badania rodnikogenezy i roli reaktywnych form tlenowych w zespole niedokrwienia- reparfuzja-, a także prace dotyczące wpływu pól magnetycznych na przebieg restytucji powysiłkowej oraz gospodarkę energetyczną i rodnikogenezę.

Z tych dziedzin opublikował 240 prac naukowych. Jest promotorem 14 prac doktorskich i patronował 6 rozprawom habilitacyjnym.

 • W latach 1969-1989 był Sekretarzem Naukowym Komitetu Patofoizjologii Komórki, Polskiej Akademii Nauk
 • był członkiem Komitetu Nauk Fizjologicznych Polskiej Akademii Nauk, Komisji Dietetyki oraz Komisji Fizjologii i Biochemii Żywienia,
 • jest członkiem Komisji Adaptacji do Środowiska i Wysiłku PAN.
 • W latach 1996-2005 był wiceprezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 • Za swoją działalność otrzymał m.in. Nagrody Ministra Zdrowia, Prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz Miasta Poznania.
 • Jest odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta.

Prof. Dr hab.n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk medycznych doktor honoris causa Aleksander Sieroń kieruje  Katedrą i Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii, hipertensjologii oraz balneologii i medycyny fizykalnej. Stworzył i kieruje znanym i uznanym w świecie Ośrodkiem Diagnostyki i Terapii Laserowej Nowotworów, a także Centralną Pracownią Endoskopii i Pracownią Genetyczną Nowotworów.

Przez dwie kadencje pełnił funkcję Prorektora d/s Nauki Śląskiej Akademii Medycznej. Przewodniczył Zespołowi Konsultantów Wojewódzkich Województwa Częstochowskiego będąc jednocześnie Konsultantem Województwa Częstochowskiego ds. Chorób Wewnętrznych. Aktualnie jest Konsultantem Krajowym i Wojewódzkim w dziedzinie angiologii.

Jest autorem 601 pozycji naukowych, w tym 297 publikacji naukowych (w tym 55 zagranicznych oraz 28 opublikowanych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej), 34 książek i rozdziałów w monografiach i drukach zwartych (w tym 2 zagranicznych) oraz 270 komunikatów zjazdowych (w tym 133 zagranicznych). Ponadto jest redaktorem 11 monografii w tym 1 zagranicznej.

Do uznanych nie tylko w kraju Jego osiągnięć naukowych należy wykazanie przyczyn przeciwbólowego działania laserów i pól magnetycznych, określenie przydatności autofluorescencji w badaniach zmian nowotworowych, określenie przydatności CPK BB w diagnostyce zawałów podwsierdziowych, opisanie pól sieciowych jako czynnika ryzyka choroby wieńcowej, wdrożenie do praktyki klinicznej (w oparciu o wyniki eksperymentalnych badań przedklinicznych i badań klinicznych) laseroterapii niskoenergetycznej, magnetoterapii, magnetostymulacji oraz diagnostyki i terapii fotodynamicznej.

Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej oraz Sekcji Zastosowań Laserów i Pól Magnetycznych w Medycynie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Członkiem Międzyuczelnianej Rady Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Zastosowań Jądrowego Rezonansu Magnetycznego, Członkiem Rady Programowej Fizyki Medycznej Uniwersytetu Śląskiego, Członkiem Rady Naukowej Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, a także Członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.

Wieloletni Przewodniczący, a obecnie Honorowy Prezes Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Katowicach, uprzednio Vice – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Jest Zastępcą Redaktora Naczelnego „Wiadomości Lekarskich” i Redaktora Naczelnego „Rehabilitacji w Praktyce”. Jest także Członkiem Kolegium Redakcyjnego „Photodiagnosis and Photodynamic Therapy”, Członkiem Kolegium Naukowego „Inżynierii Biomedycznej”, Członkiem Kolegium Redakcyjnego „Balneologii Polskiej”, Członkiem Rady Naukowej „Lek w Polsce”, Członkiem Rady Konsultacyjnej „Gabinetu Prywatnego” oraz Członkiem Rady Programowej „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”. Jest recenzentem prac w czasopismach o zasięgu światowym takich jak: „Bioelectromagnetics” oraz „Photodiagnosis and Photodynamic Therapy”.

16 listopada 2006 roku został członkiem Komitetu Sterującego Europejskiej Platformy Medycyny Fotodynamicznej, której ukonstytuowanie się nastąpiło we Włoszech, w Padwie. Komitet składa się z 6-ciu profesorów zajmujących się kliniczną aplikacją metod fotodynamicznych oraz 6-ciu profesorów zajmujących się badaniami podstawowymi. Profesor jest jedynym naukowcem z tzw. krajów nowej Europy. Cele platformy, to aplikacja środków unijnych dla celów badań poświęconych diagnostyce i terapii fotodynamicznej, edukacja lekarzy oraz szeroko pojęte zapoznanie się społeczności lekarskiej z tą tematyką.

Jest promotorem 29 doktoratów, w tym 22 zakończonych uzyskaniem stopnia doktora, a także opiekunem 1 przewodu habilitacyjnego. Współpracuje naukowo z Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, USA, Uniwersytetem w Użgorodzie, Ukraina, Wydziałem Medycznym Uniwersytetu w Padwie, Uniwersytetem w Aberdeen, Szkocja, Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską, Politechniką Poznańską, Akademią Medyczną w Poznaniu, Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Częstochowie.

Przebywał na zagranicznych stażach naukowych i szkoleniowych m. in. w Harvard Medical School, Boston (USA), Mayo Clinic, Rochester (USA), British Columbia Cancer Agency, Vancouver (Kanada), Kanada, Sheba Medical Center oraz Uniwersytet Bar-I-Lan, Izrael, Universitätische Kardiologische Klinik, Aachen (Niemcy),  Fox Chase Cancer Center, Philadelphia (USA), Dept. of Continuing Education, Baptist University – Lam Woo, Hong Kong (Chiny).
Był także profesorem wizytującym w Fox Chase Cancer Center, Philadelphia (USA).

Profesor Aleksander Sieroń jest Kawalerem Medalu „Gloria Medicinae” przyznawanemu tylko 10-ciu lekarzom z Polski i Świata raz w roku. Jest również Kawalerem Medalu Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dydaktyczne. Został uhonorowany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie Odznaką „Bene Meritus” oraz „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Lekarskiego”. Za zasługi dla Śląskiej Akademii Medycznej uzyskał „Medal 50-lecia Akademii”.

Od 5-lat jest członkiem Kapituły Stypendiów Polityka „Zostańcie z Nami” dla młodych naukowców. 6 marca 2006 roku uzyskał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bytomia. Otrzymał także wiele nagród za działalność naukową w tym: Nagrodę Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe w 2004 roku, Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich” Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji, Katowice 2005, a także tytuł „Ambasador Nauki Polskiej” wraz ze Złotym Medalem Światowej Fundacji Zdrowie Rozum Serce w 2006 roku. Złoty medal dla aparatu Viofor JPS System Light na Międzynarodowej Wystawie i Konkursie Produktów Innowacyjnych „Concours Lepine”, Paris 2005, Złoty Medal dla aparatu VIOFOR JPS LIGHT – System terapeutycznego współdziałania światła i pola magnetycznego Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Eureka 2005, Srebrny medal dla aparatu Viofor JPS System Clinic na Międzynarodowym Salonie Wynalazczości, Geneve 2005, Srebrny medal dla aparatu Viofor JPS System Laser na Międzynarodowej Wystawie i Konkursie Produktów Innowacyjnych „Concours Lepine”, Paris 2005, Special Award of Croatian Association of Inventors (Medal INOVA) na wystawie Croatian Inventors Exhibition, Zagreb 2001, Medaille d’Or avec Mention na wystawie “Brusseles Eureka 2001”, Brusseles 2001, Puchar Włoskiej Izby Własności Intelektualnej na wystawie „Brusseles Eureka 2001”, Brusseles 2001, a także wiele innych.